N1:41c          Notarum explicatio.

Hämmen 2:ne cronohemman af lijka lägenheeter men hwardeera sin
åker särskillt.   No 1. Wästergården som nu böör ransakas och skattläggas
1 mantahl, men anno 1685 förmedlat till 3/4 mantahl och nu widh skattläggnin-
gen pröfwades ey högre kunna swara till än 1/2t mantahl.
No 2.  Een humblegårdh om 100 stänger.
No 3.  Een kåålgårdh om 1 2/7 kap land.
  Åhrligit uthsädhe till denne
gården som hwart åhr såås.
No 4.  Leermolla1,                       1 tunna 8 1/14 kappa.
No 5.  Magrare leermölla,            1 tunna 17 1/7 kappa.
No 6.  Sandjordh,                                      27 11/14.
No 7.  Sandblannat leera,             2 tunnor 21 6/7 kappa.
                                    Summa,   6 tunnor 5 6/7 kappa.
No 17.  Ödesåker af sandjordh om
3 13/14 kappe landh.
Ängen hemma i gierdet som den-
ne gården allena tillkommer som
een deehl består uthaf bergh och een deehl
af maawalls höö,                4 1/2 palm.
Item hårdhwalls höö,          3 pallmar.
No 9.  Een samfällt ängh medh den
andra gården ibidem, som
een deehl består uthaf bergh
och een deehl af löfskogh och
annan små skogh bewuxen, men
är gangska ringa till höö.


Effter dess stoorleek och widd kan uthi
medellmattigh2 åhr kasta af sigh till den-
ne gården af maawals höö,            2 pallmar.
Item hardhwalls3 höö,                   2 1/2 pallm.
  Summa till denne gård,              12 pallmar.
No 10.  I samma äng i bäcken är een
sqwalteqwarn som bägge gårdarna äro
lijka interesserade uthi.
No 11.  Een kallfhage nordan in
till byen som bägge gårdarna äro lijka
rådandes uthi, beete till denne gårdsens dehl
till 2 kalfwar om åhret.
No 12.  Een uthmark som bägge desse gårderna
allena tillkommer, een deehl medh berg, een
deehl medh graan och furuskogh, sampt löfskogh
bewuxen, dhet dhe rijkeligen kunna hafwa till
sitt giärdsle och weedebränne och i fram-
tijden kan blifwa timmer aff, om han icke
hastigt uthödes.  Men derjempte är till
att finna nödhtorfftigt muulebeete, bådhe
medh liungh, hårdwall och kierrewall,
dhet dee till sine creaturs uppehälle rijke-
ligen hafwa kunna.
Fleere lägenheeter äro intet till att fin-
na till denne gården af hwariehanda
natur den wara kunna, uthan dhee
icke äro specificerade.


(Karttext.)
Håltz ägor gräntzsa in till
Wahlex ägor gräntz-sa in till.
Håltz ägor.
Trijes ägor gå in till.
Häråhs bärgh.
Uthmarken som desze 2:e gårdar alena tillkåmmer.
Heeas ägor.
Siöön granskogh.
Börkeskogh mädh gran och furu.
Bäcken Jupedaln.
Biörkes ägor.
Giärdes ängh.
Wästragårdens ägor.
Ängen.
Lyttårps ägor gå in till.
Tågerödz ägor.
Ängz ägor.


Afmätt anno 1694 af Erich Kuuz.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.

______________
1Fel för leermölla.
2Fel för medellmåttigh.
3Fel för hårdhwalls.