N1:42b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Lindalen och Skiär.


           Notarum explicatio.

Littra D.  Lindahlen 1/4dels mantahl nu cronan tilhorigt2, i Bahuus lähn,
Sootenääs häradt och Bärfendahl sochn belägit.
No 1.  Een kåhlhage medh 10 stänger humblegårdh.
      Ahrligit1 uthsädhe som hwart åhr såås.
No 2.  Sandblandat leermölla,                             1 tunna 3 1/3 kappe.
No 3.  Rödhleera,                                               1 tunna 24 3/4 kappa.
No 4.  Feemjordh,
                                                Summa,             3 tunnor 25 7/12 kappa.
No 5.  Ängen een deehl aff hårdhwall,                 4 pallmar.
Maawalls höö,                                                    4 palmar.
Item smatt3 starrhöö,                                           4 pallmar.
                                                          Summa    12 pallmar.
No 6.  Uthmarken särskillt medh fuur och graanskogh
till nödhtorfftigt giärdzle och weedebränne sampt mulebeete.
No 7 och 8.  2:ne små inhängnade hagar widh gården att
instänga booskapen uthi om nattetijdh.
No 9.  Dito een kalfwehaage, beete till 2:ne kalfwar
  om åhret.
Fleere lagenheeter4 äro intet till att finna till
denne gården af hwariehanda natur dee wara
kunna uthan dhe icke ero specificerade.


Skiär 3:ne heela frällsehemman af lijka godheet
och stoorleek i Bahuus lähn, Wätte häradt och
Skee sochn belägne.  Littra A, sörgården.  Littra B,
mellangården.  Littra C, nohlgården som kyrkoheerden herr
Påfwell Nöringh äger helfften uthi, hwilken halfwepart i
förbenämde nohlgårdh, littra C, han nu uppdragit konglig maijtt och
cronan till ersättningh emot den
som nu bööer ransakas och skattläggas.
     Åhrligit uthsäde till hwardera gården som hwart åhr såås.
No 1.  Leer mölla,                                          4 tunnor  6 1/7 kappe.
No 2.  Mager mulljordh som till een deehl är intagen
        af uthmarken för några åhr sedan,            6 tunnor 20 4/7 kappe.
              Summa till hwardera gården,           10 tunnor 26 5/7 kappe.
No 3.  Engen i giärdet merendeels sijdhlänt belägen af maawalls höö,  12 2/3 pallm
No 4.  Sielfwa ängen till ofwanbemälte gårdar är ganska skrin och mager effter
sin stora widd och een deehl medh små tufwor, alldeles bewuxen af smått
maawalls höö,                                                                                      6 pallmar.
                                         Summa,                                                    18 2/3 pallm.
No 5.  Uthmarken på den nordost sijdan om gården som störste deehlen består af bergh medh
små furu och graanskogh bewuxen dhet åboerne på gården till weedebränne bruka kunna, dito någet mule-
bete af liungh och annan grääsmark.
No 6.  Den andra uthmarken på den södhwäst sijdan om gården som och af samma qualitet är bestående, item
    på samma uthmark een båttzmansplatz widh nampn Gångaregiärdet.
No 7.  Hafwer åhrligt uthsädhe, 6 1/4 kappe, item på samma platz een lijten ängh á 1 1/2 pallm.
No 9.  Noch een båttzmansplattz benämd Heen, hafwer åhrligt uthsäde i een löcka på den samfällte uth-
     marken medh Tånga belägne widh qwarnan af sandjordh aff,       10 5/14 kappa.
No 10.  Een sqwalteqwarn hwaruthi Tanga äger 1/4 part.
No 11.  2:ne hollmar i Salltsiöön belägne som desse gårdar till kommer widh nampn Buurhollmarna, hwar
äst ingen åker är ey heller någon synnerligh ängh uthan någet smått beete till 12 getter åhrlig i hwardera,
hwaruppå är 2:ne stugor som folck wijstes uthi.
No 12.  Fiske i Salltesiöön medh noot, näät och snöre medh hwadh meera som af böderna brukas.
        Fleer lägenheeter äro intet till att finna till desse ofwanbemälte 3:ne gårdar.


(Karttext:)
Ulfweskiers ägor.
Ingolsrödz uthmark går in till.
Böös uthmark går inn till.
Uthmark.
Burholmen.
Buurhollmen.
Bålerödz ägor.
Böös ägor gåa in till.
Samfällt uthmark medh Tånga som gräntzar inn till.
Buuars ägor.
Ängen.
Gångare gierdet.
Uthmark.
Salltsiöön.
Räföön och Nödööns ägor.


(Karttext vänstra kartan:)
Fuulkiers ägor.
Stum-pe-rödz ägor gåå inn till.
Röös ägor.
Uthmarken.
Bålkerödz och Mählerödz ägor.


Afmätt anno 1694 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


______________
1Fel för åhrligit.
2Fel för tilhörigt.
3Fel för smått.
4Fel för lägenheeter.