N1:43b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfver Oosnääs och Bäch
i Bahuus lähn, Tiörns häradt och Steenkyrkie sochn belägne.


             Notarum explicatio.

Littra A.  Oosznääs 1 mantahl skatte.
No 1.  Till samma gårdh, een träägårdh medh åthskillige fruchtbare
trään uthi så af äplen, päron, plommon, kirsebäär sampt
andra små trään.
No 2.  Een kåhlgårdh medh några aspeträän uthi.
           Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås.
No 3.  Af sandjordh,                                                 26 4/7 kappa.
No 4.  Leermölla jordh,                               3 tunnor 26 5/14 kappa.
No 5.  Leerjordh,                                                      25 2/7 kappa.
No 6.  Feemjordh, myckit swagh,                4 tunnor  4 5/14 kappa.
                                                    Summa,  9 tunnor 18 4/7 kappa.
No 7.  Åker ode1 som nu bärgas till hööbohl af feemleera, 1 tunna landh.
No 8.  Ängen i giärdet medh eekeskogh een deehl bewuxen
sampt andre små wijdebuskar af hårdwalls höö,  8 pallmar.
Dito maawalls höö,                                             4 pallmar.
No 9.  Holmslätt ängen af hårdwalls höö,            8 pallmar.
                                             Summa lath,        20 palmar.


               Transporterat,                                    20 palmar.
Dito maa och groff höö,                                    23 palmar.
                                                       Summa,    43 palmar.
No 10.  Een koohage meerendels af bergmark bestående
medh små grääsmark derimillan bewuxen, beete
till 16 stycken koor om åhret.
No 11.  Een hästehaage af små grääsmark emillan
bergen, beete till 4 stycken hästar.
No 12.  Dito breede widh samma haage ett lijtet torp
widh nampn Kräppedahlen, till samma torp een
kåhlgårdh om 360 quadrat allnar.
No 13.  Uthsäde af sandjordh,                 5 3/14 kappa.
No 14.  Feemjordh,                               14 2/7 kappa.
                                               Summa,  19 1/2 kappa.
No 15.  Till ängh i samma åkertäppa aff maa-
och hårdwalls höö,                                   2/3 palm.
Torpetz muhlebeete på boolbyens ägor.
No 16.  Är een kalfhaage som disputeras af Bäckz åboer
sampt een dehl af dess koohage till bäcken.
Uthmarken samfällt, bewuxen medh liung och
annat smått muhlebeete till creaturens uppehälle.
Fiske i Salltsiöön som går in till dess ägor.
Fleere lägenheeter finnes intet till denne gården.

Littra B.  Bäck, 1 mantahl crono.
No 18.  Een kåhlgårdh om 800 quadrat allnar.
           Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås.
No 19.  Af sandjordh,                              17 1/14 kappa.
No 20.  Leerjordh,                      1 tunna 15 11/14 kappa.
No 21.  Feemleera,                     2 tunnor 19 kappa.
No 22.  Ödesåker af feemleera,   1 tunna 12 4/7 kappa.
                               Summa,       6 tunno3/7 kappa.
No 23.  Ängen een stoor deehl
medh eekeskogh bewuxen af hårdwalls höö
medh Röödz och Budahls, hwilka ängar disputeras
af Oossnäs åboer,                               10 pallmar.
Dito maawalls höö,                              21 pallm.
                                           Summa,   31 palm.
No 24.  Item i samma ängh ett stycke
mark som tillförenne har warit koohage medh små eekeskogh
bewuxen, beete till 3 stycken koor om åhret.
No 25.  Dito Tången, som och tillförne warit haage till Kalfwar.
No 16.  Oossnäs kalfhage och een deehl af koohagen
till bäcken påföres denne gården till koohage.
Fiske i Sallte siöön som skiuter sigh in till dess ägor.
Uthmarken samfällt som Oossnäs.  Fleere lä-
genheeter finnes intet.


(Karttext:)
Rööds ägor.
Samfälte uthmarken.
Kalfehage.
Hästehage.
Ängen.
Rödz och Budals ängen.
Öde.
Dam.
Dam.
Koohage.
Saltsiön går intill.
Dam.
Koohage.
Fagrefiäls ägor.
Koohage.
Ängen Hålmslättan.
Bräckäs ägor.


Afmätt anno 1695 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.

____________
1Fel för öde.