N1:44b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Åker, Wijkan och Räflandh i Bahus
lähn, Tiörns häradt och Steenkyrke sochn belägne.


          Notarum explicatio.

Littra B.  Åker, 1 mantahl skatte, men nu alldeles obebygdt och brukas under Wij-
kan.  Tilll samma gårdh är ingen kåhlgårdh att finna.
           Åhrligit uthsäde som hwart åhr såås.
No 7.  Aff sandblandat leermölla,                2 tunnor 9 2/7 kappa.
No 8.  Leer mölla,                                      1 tunna 18 13/14 kappa.
No 9.  Mager leerjordh,                              2 tunnor 23 4/7.
                                            Summa,         6 tunnor 19 11/14 kappa.
No 10.  Ängen af godh hårdwalls höö,               17 pallmar.
No 11.  Een huus mansplatz af sandjoordh, 2 1/4 kappa, item i samma täppa, 2 1/3 palm höö.
No 12.  Een koohaage af smått grääs och liungmark bewuxen
emillan bergen, beete till 5 stycken koor om åhret.
Uthmarken samfällt, hwilken är bewuxen medh liungh och annatt
smått mulebeete till creaturens näringh och uppehälle.
Fleere lägenheeter finnes intet till denne gården.


Littra A.  Wijkan, 1 mantahl skatte.  No 1. Kåhlgårdh om 2500 quadrat allnar.
No 2.  Twänne små huus tompter som nu är sådd om 963 quadrat allnar.
             Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås.
No 3.  Leer möllajordh,                                           3 tunnor 25 kappar.
No 4.  Swagh leerjordh medh något mull beblandat, 3 tunnor 13 kappa.
                                                            Summa,      7 tunnor 6 kappar.
No 5.  Ängen myckit lijten skarper och mager medh små tufwor
   bewuxen, af hårdwalls höö,                                     10 pallmar.
No 6.  Een koohage af skiön grääsmark bestående emillan bergen, beete
   till 10 stycken koor om åhret.
   Uthmarken samfällt hwilken är bewuxen medh liungh och annat
   smått mulebeete till creaturens näring och uppehälle.
   Fleere lagenheeter1 finnes intet till denne gården.


Littra C.  Räfland, 1 mantahl skatte.
No 1.  2:ne kåhlgårdar om 2580 quadrat allnar.
              Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås.
No 2.  Leermölla,                                 2 tunnor 9 kappar.
No 3.  Leerjordh,                                 3 tunnor 24 kappar.
No 4.  Sandblandat leera,                     2 tunnor 13 5/7 kappa.
                                       Summa,        8 tunnor 14 5/7 kappa.
No 5.  Ängen medh små tufwor och wijdebuskar bewuxen af
   hårdhwalls höö, in alles,                       29 pallmar.
No 6.  Een koohaage aff smått grääs och liungmark bewuxen
   emillan bergen.
Till ofwanbemelte gårdh är een samfällt uthmark hwilken
är bewuxen medh liungh och annat smått muhlebeete till
creaturens näringh och uppehälle.
Fleere lägenheeter finnes intet till denne gården.


(Karttext vänstra:)
Olssnäs ägor.
Faugrfiäls ägor och Tyftas ägor.
Bräckes ägor.
Ängen.
Heeas ägor.
Koohage.
Linda.
Samfälte uthmarken.
Kohage.
Gåles ägor.


(Karttext:)
Tiäwnes ängh.
Samfälte uthmarken.
Kohage.
Ängen.
Lijråhs äng.
Hökerödz ägor.
Skeet ängh.


Afmätt anno 1695 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.

______________
1Fel för lägenheeter.