N1:45b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Öster Rööra i Bahuus
lähn, Oroust häradt och Langeland sochn.


   Notarum explicatio.

Littra A.  Öster Röö-
ra, skatte 1 man-
tahl.
No 1.  Een kåhlgårdh
om 5/6 kappe landh.
Item i samma kåhl-
gårdh 5 stänger
humble.
Åhrliget uth-
sädhe som hwart åhr såås.
No 2.  Leermölla medh någet sandh
beblandat,                     3 tunnor 30 4/7 kappa.
No 3.  Stark leerjordh,  4 tunnor 14 4/7 kappa.
                      Summa   8 tunnor 13 1/7 kappa.
No 4.  Angen1 merendeels skarpen och mager
medh tufwor och några små eenebu-
skar bewuxen, af hårdwalls höö in
alles,                  10 1/4 palm.


(Karttext:)
Koohage.
Wästerböös ägor.
Koohage.
Fälläss uthmark går in till.
Ängen.
Koohage.
Wäster-Röras ägor.
Öde.
Resorödz ägor.
Skalbacke.
Mölnebyz ägor.


Afmätt anno 1695 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


_____________
1Fel för ängen.