N1:46b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfver Kroka-na i
Bahuus lähn, Oroust häradt och Langeland sochn belägit.

NotaBene.  Effter <   >  uti Mokelby sochn.


          Notarum explicatio.

Littra A.  Krokane, 1 mantahl skatte.
No 1.  Till samma gårdh 3 stycken kållgardar1.
No 2.  I samma kåhlgårdar och breede widh, 1992 stänger humblegård.
            Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås.
No 3.  Af sandblandat leermölla,       2 tunnor 30 11/14 kappa.
No 4.  Sand feema,                           1 tunna  27 kappar.
No 5.  Leerjordh,                              1 tunna 20 kappar.
No 6.  Stark leera,                            1 tunna 30 kappar.
                                   Summa,        8 tunnor 11 11/14 kappar.
No 7.  Ängen medh små wijdebuskar öfwer wuxen, aff
hårdh walls höö,                                20 palmar.
Dito i samma ängh af maawalls höö
widh bäcken,                                     10 pallmar.
                                    Summa,        30 pallmar.
No 8.  Een lijten kalfhage medh Biörkeskogh bewuxen,
beete till 6 stycken kalfwar om åhret.
No 9.  Een koohage medh små graan och furu-
skogh bewuxen, beete till 8 stycken koor
om åhret.
No 10.  Uthmrken medh små fuur och
graanskogh bewuxen till nödtorfftigt
giersle och weedebränne.
No 11.  Fiske i Salltsiöön som
skiuter sigh in till dess ägor.
Fleere lägenheeter finnes intet.


(Karttext:)
Hälleboz ägor gå in till.
Saltsiön.
Uthmarken.
Koohagen.
Ängen.
Lunnaz ägor.
Högens ägor.


Afmätt anno 1695 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.

_____________
1Fel för kållgårdar.