N1:47b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Bräcke och Åsteen
i Bahuus lähn, Oroist häradt och Langeland sochn belägne.


              Notarum explicatio.

Littra A.  Bräcke skattehemman 1/2 mantahl.
No 1.  Till samma gårdh een kåhlgårdh, om 3 1/14 kappelandh.
No 2.  Een humblegårdh i ängen består af 41 stänger humble.
           Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås.
No 3.  Sandblandat leermolla1,                        20 5/14 kappa.
No 4.  Sandmölla,                                           11 1/2 kappa.
No 5.  Leerjordh,                              2 tunnor 20 9/14 kappa.
No 6.  Skarp leera,                                         29 3/14 kappa.
                                       Summa,     4 tunnor 17 1/3 kappa.
No 7.  Ängen medh aspe och annan små skogh bewuxen, af hårdwalls höö, 2 1/6 palm.
Dito i samma ängh widh bäckedraget, mawalls höö,                                     2 1/6 palm.
No 8.  Ängh i gierdet kring åkrarna af hårdwall medh blaawall3 beblandat,   5 3/6 palm.
                                                                                                  Summa,   9 5/6 pallm.
No 9.  Een lijten skarpen koohage medh eenebuskar bewuxen, beete till 3 stycken
       koor om ahret2.
No 10.  Ett lijtet stycke uthmark merendeels af bergh och steenigh mark
      bestående sampt medh någre små eene buskar bewuxen, hwilket
      dee till weede bränne bruka kunna.  Fleere lägenheeter finnes
      intet.


Littra B.  Åsteen 1/2 mantall skatte.
No 1.  Till samma gårdh een kåhlgårdh om 3/4 kappe landh, item humblegårdh 20 stänger.
           Ahrligit4 uthsädhe som hwart åhr såås.
No 2.  Leermölla mager jordh,                             1 tunna 22 9/14 kappa.
No 3.  Skarp mager leera,                                   2 tunnor 26 1/7 kappa.
                                                      Summa,        4 tunnor 16 11/14 kappa.
No 5.  Ängen merendeels bestående af liungh och bäär rijs sampt
     eene och biörkebuskar och kan uthi medellmåtigh åhr
     kasta af sigh hårdh walls höö,                            5 pallmar.
Dito i samma ängh kringh åkrarna och widh bäcken af maa-
walls höö,                                                              3 pallmar.
                                                            Summa,    8 palmar.
No 6.  Uthmarken samfällt medh sina tillstötande grannar som är aff
liungmark och eenebuskar bewuxen hwar uppå dee hafwa sitt
nödhtorfftige beete.  Fleere lägenheeter finnes intet.


(Karttext vänstra:)
Åsäns ägor
Buas ägor.
Koohage.
Uthmarken.
Öfre Trättes ägor.
Linda.
Nedre Trättäs ägor.


(Karttext högra:)
Hagas ägor.
Stala ägor.
Ängen.
Böös ägor.
No 6, samfälte uthmarken.


Afmätt anno 1695 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


_____________
1Fel för leermölla.
2Fel för åhret.
3Fel för mawall?
4Fel för åhrligit.