N1:48b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Heenå i Bahuus
lähn, Oroust härad och Röör sochn belägit.


           Notarum explicatio.

Littra A.  Heenå, 1 mantahl skatte.   No 1. Een kåhlgårdh hwar
uthi åboerne sin kåhl sättia kunna.
No 2.  Humblegårdh på 3:ne ställen,     300 stänger.
           Ahrligit1 uthsädhe som hwart åhr såås.
No 3.  Leermölla,           6 tunnor 4 5/14 kappa.
No 4.  Stark leera,         3 tunnor 23 10/14 kappa.
No 5.  Feem leera,         2 tunnor 27 kappa.
                     Summa,  12 tunnor 23 1/14 kappa.
No 6.  Ängen medh eek, ahle och annan små
skogh bewuxen, af hårdwalls höö,    30 palm
Dito maawalls höö,                            8 palm
Een ängehaage widh nampn Geeteknö-
sen, medh små ahleskogh bewuxen, be-
står af hardwalls2 höö,                      4 palmar.
                                   Summa,      42 palmar.
No 7.  Een kalfhage bewuxen medh ahl
och annan små
skogh, beete till 8
kalfwar om åhret.
Dito i samma
hage 1 sqwalte-
qwarn, no 19,
nu merendeels
är ödhe.


No 8.  Een koohage medh graanskogh bewuxen till rijkeligen
giärdsle och weedh hugge, sampt någet till huusebyggnadt,
beete till 8 stycken koor om åhret.  Dito i samma hage een sqwalte-
qwarn, hwar uppå kan mahlas höst och wår till huus behoff, no 9.
No 9.  Item ofwan för qwarnan, fiske i den färske siöön medh
nampn Biörnewattnet.
No 10.  Een lijten uthmark af samma beskaffenheet som koohagen.
No 11.  Een huusmansplatz, Tyskehuset benämd, uthsäde af sandjord,  6 6/7 kappa.
No 12.  Till höö i samma täppa af maa och hårdwall, tillsammans          1 1/4 kappa.
No 13.  Dito Pinnerödz huusmans plattz.
No 14.  Uthsäde af sandiordh,                                                           24 5/14 kappa.
No 15.  Åhrligit höö i ängen och giärdet af maa och hårdh
         walls höö, till sammans                                                           2 1/8 palm.
No 16.  Dito interesserat i huusmans platzen Kroken.
No 17.  Uthsäde af sandjordh,                                                        3 3/14 kappa.
         Hööbohl fins intet till samma platzen.
No 18.  Fiske i Salltsiöön som skiuter sigh in till desse ägor.
No 20.  Dessuthan finnes och een skoghteegh som är bewuxen medh
graan och annan små skogh till giardsle och weedebränne hwil-
ken skiuter sigh uthifrån gårdsens ägor widh torpet Pinnerödh.
Fleere lägenheeter finnes intet.


(Karttext:)
Nötvikz.
Skogztegen går intill.
Änghz ägor.
Tårps och Timmerhultz ägor.
Myr.
Ängh.
Ängehagen Jetekräppan.
Kalfvehage.
Koohagen.
Ängen.
Änghz ägor.
Näfver-kiärs ägor.
Biöör siön.
Höggelias ägor.
Broos ägor.
Ölserödz ägor.


Afmätt anno 1695 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.

_______________
1Fel för åhrligit.
2Fel för hårdwalls.