N1:49b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Kåcketorp i Ba-
huus lähn, Oroust häradt och Röör sochn belägit.


         Notarum explicatio.

Littra A.  Kocketorp, 1/4 mantahl skatte.
No 1.  Een kåhlgårdh, item i samma kåhlgårdh 9 stänger humblegårdh.
No 2.  Een lijten träägårdh medh 3:ne söötaplar uthi.
            Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås.
No 2.  Leerjordh medh nagot1 mull beblandat,      1 tunna 10 1/2 kappa.
No 3.  Af sandblandat feemleera,                          1 tunna 11 kappar.
No 4.  Sandjordh,                                                               4 1/2 kappa.
                                                             Summa,  2 tunnor 26 kappar.
No 5.  Ängen och ängehagen består af hårdwalls höö,    6 palmar.
Dito maawalls höö,                                                        6 palmar.
                                                                   Summa,   12 palmar.
No 6.  Een kalfwehaage med biörkeskogh bewuxen, beete till 4 stycken kalfwar om åhret.
No 7.  Uthmarken särskillt till ofwanstående hemman hwilken är skar-
pen och mager medh små graan och eenebuskar bewuxen som nyt-
tias kan till weedebränne.  Beete till 4 stycken koor.
Fleere lägenheeter finnes intet till denne gården af hwariehanda natur
dee wara kunna, uthan dee icke äro specificerade.


(Karttext:)
Biörfiällz ägor.
Uthgåhlz ägor.
Leerskallz ägor.
Ängehagen.
Uthmarken.
Hogens ägor.


Afmätt anno 1695 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


_______________
1Fel för något.