N1:50b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Kongzvijkan i
Bahus lähn, Oroust häradt och Mårlanda sochn belägit.


              Notarum explicatio.

Littra A.  Kongzwijkan, 1 mantahl skatte.
No 1.  2:ne kållgardar1, den eene medh plommeträä och den andra
medh kirsebärs trää, hwar uthi åboerne sin kåhl sättia kunna.
Dito 9 stänger humble.
         Ahrligit2 uthsäde som hwart åhr såås.


No 2.  Mulljordh medh någon lee-
ra beblandat,   3 tunnor  2 kappar.
No 3.  Leerjordh,  3 tunnor 1/2 kappa.
No 4.  Feema leera widh åkerlyckan jämpte,    2 tunnor 13 1/2 kappa.
                                                         Summa,  8 tunnor 16 kappar.
No 5.  Giärdes ängh medh ahl och annan små skogh
bewuxen, af hårdhwalls höö medh nagot3 maa beblandat,                    12 pallmar.
No 6.  Ängen ödegierdet, een deehl der aff intet stort af wär-
de medh graan, biörk och annan små skogh bewuxen, hårdwalls höö, 12 pallmar.
Dito maawalls höö i bäcken,                                                                 5 pallmar.
                                                                                           Summa,  29 palmar.
No 7.  Een koohage medh graan, ahl och annan
små skogh bewuxen som kan brukas till giärdsle och weede-


bränne, beete till 10 stycken
koor om åhret.
No 8.  Een deehl af uthmarken som är ingiär-
dat medh graan, ahl och annan små skogh bewuxen
som dee understundom släppa sina creatur uthi.
No 9.  Uthmarken medh graan, ahl, furu och annan
små skogh bewuxen hwar af dee hafwa sitt nödh-
torfftige giärdsle och weedebränne sampt något till
huus byggnadz hielp.
No 10.  Huset benämd, een huusmansplatz som aldeles in uthi
gardsens3 ängh och giärde är belägen, är kålgårdh
om 240 quadrat allnar, dito 6 stänger humble.
No 11.  Uthsäde af sandjordh,              1 tunna  1 1/7 kappa.
No 12.  Åker in uthi gårdzens giärde
af leerjordh medh mull beblandat,                      27 1/14 kappa.
                                             Summa,  1 tunna 28 9/14 kappa.
No 13.  Ängen medh ahleskogh bewuxen, af hårdwalls höö,  6 palmar.
Dito maawalls höö,                                                               4 pallmar.
                                                                          Summa,   10 palmar.
No 14.  Een lijten kalfwehage medh ahlebuskar och annan små
skogh bewuxen, beete till 2:ne kalfuar om åhret.
Wedebränne och mulebeete på bolbyns uthmark.
No 15.  Sörkåsen, een huusmansplatz till samma platz,
een kålgårdh och 20 stänger humble.
No 16.  Uthsäde af feemleera merendels odoglig jordh,   1 tunna 27 13/14 kappa.
No 17.  Ängen medh biörkebuskar bewuxen, af maa och
hårdwalls höö tillsammans,                                               3 palmar.
No 18.  Uthmarken medh graan och annan små skogh bewuxen
som brukas kan till giärdsle och weedebränne.
No 19.  Nohlkasen, een huusmansplatz.  No 20. Till sam-
ma huusmansplatz een kålgårdh och 100 stänger humble


Dito .  No 20.  Uthsäde af sandjordh och feem
leera,                                       2 tunnor 29 1/2 kappa.
No 21.  Ängen medh biörk och
annan små skogh bewuxen,
af hardhwalls4 höö,                4 3/4 palm
Dito maawals höö
i samma äng,                        5 palmar.
                            Summa,   9 3/4 palm.
Uthmarken samfällt medh
den sändne platzen no 18
som förr förmält är.
Fiske i Salltsiön som
skiuter sigh in till gård-
sens ägor.  Fleere
lägenheeter fins intet.


(Karttext:)
Saltsiön gåår in till.
Uthmarken.
Kohage.
Brattårps ägor.
Uthmarken.
Kohage.
Ödegärdz ängen.
Wrångevans ägor.
Torbyz ägor.


Afmätt anno 1695 af Erich Kuus.


(Över skalan.)
Schala ulnarum.


______________
1Fel för kållgårdar.
2Fel för åhrligit.
3Fel för något.
4Fel för hårdhwalls.