N1:51b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Ebildslät och Bärgh i
Bahuus lähn, Oroust härad och Morlanda sochn belägne.


           Notarum explicatio.

Littra A.  Ebildslätt, 1/4 mantahl skatte,
men nu alldeles obebygdt och brukas
under frällsehemmanet Kårhagen.
Till samma hemman är ingen kåhlgårdh till at finna.
    Åhrligt uthsädhe som hwart åhr såås medh den
öde åkeren som störse deelen odoglig och ofruchtsam är.
No 1.  Af leerjordh,                                         18 4/7 kappa.
No 2.  Sandfeema,                                1 tunna 4 13/14 kappa.
No 3.  Ödes åker aff skarp sandjordh,   1 tunna 25 1/7 kappa.
No 4.  Åker som är upptagen af hamb-
newägen af sandjordh,                           1 tunna 29 6/14.
                                          Summa,      5 tunnor 14 1/14 kappa.
No 5.  Ängen störste deelen skarpen och mager medh små lööfbuskar
bewuxen, aff hårdhwalls höö,                     6 1/4 pallm.
No 6.  Uthmarken samfällt, merendeels medh liungh och små grääsmark
bewuxen emillan bergen, hwar af boskapen sitt nödtorfftiga muhlebeete
hafwa kunna.  Fleere lägenheeter finnes intet till denne gården.

Littra B.  Bergh, skatte
1 mantall, men nu aldeles
obebygdt och brukas under sätegården Mårlanda. Kahlgardh1 finnes intet till ofwanbemälte gårdh.
       Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås.
No 1.  Af sandfeema,                       1 tunna 4 kappar.
No 2.  Öde breede widh,                            25 1/7 kappa.
No 3.  Swagh mull leera,                  1 tunna 8 4/7 kappa.
No 4.  Dito öde brede widh,                         7 9/14 kappa.
No 5.  Öde aff sandjordh,                1 tunna 15 kappa.
No 6.  Sandjord öde ganska mager, 2 tunnor 26 2/7 kappa.
Skall upptagas af ängen,                   2 tunnor  9 5/14 kappa.
                                   Summa,     10 tunnor.
No 7.  Ängen merendeels af sijdhländt
bärande wall grooff höö,                   40 palmar.
Dito hårdhwalls höö ofwan
till                                                      3 palmar.
                                    Summa,      43 palmar.


No 8.  Uthmarken eenskyllt störste
deelen aff bergmark medh liungh
bewuxen, hwar uppå och een tract
finnes skiön eekeskogh som tienligh
är till skepp och skutebyggnadt.
Item på samma uthmark nödtorf-
tigh muhlebeete så af liungh som
grääsmark hwar af booskapen
sin fööda hafwa kan.
Fleere lägenheeter finnes intet
till detta hemmanet.


(Karttext vänstra:)
Uhtmarken.
Kårehogen.
Ängen.


(Karttext högra:)
Mårlanda uthmark.
Mårlanda ägor.
Ängen.
Måse.
Uthmarken.
Luns ägor.
Hålta ägor.
Mase2.


Afmätt anno 1695 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


______________
1Fel för kåhlgårdh.
2Fel för måse.