N1:52c                 Notarum explicatio.

Littra C.  Allmagh, södre gården 1 mantahl skatte.
No 1.  Till samma gård, kåhlgårdh och humblegårdh om 700 stänger.
             Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås.
No 2.  Leer mölla,                                        5 tunnor 17 kappa.
No 3.  Stark leera,                                        1 tunna  17 kappar.
                                                Summa,       7 tunnor 2 kappar.
No 4.  Ängen Grydahlen bemämd medh eeke och annan små
lööfskogh bewuxen, af hårdwalls höö medh gierdet,       25 palmar.
Dito maawalls höö,                                                          5 palmar.
No 5.  Ängen Heedan, som denne gården äger 3dingen uthi
emot nohlgården, af hårdhwalls höö,                              10 palmar
No 6.  Een koo och kalfhage medh graan, ahl och börke sampt
annan små skogh bewuxen, beete till 6 stycken koor och 5 stycken
kalfwar om åhret.
No 7.  Een huus mantz plattz widh nampn Ödegiärdet.
No 8.  Een kåhlgårdh, dito 300 stänger humblegårdh.
No 9.  Åhrligit uthsäde af feemleera,          1 tunna 2 1/7 kappa.
No 10.  Ängen medh små skogh bewuxen af maa och hårdwall,  5 palmar.
No 11.  Ett stycke mark som denne plattzen äger till koohage, medh graan,
ahl, biörk och annan små skogh bewuxen, beete till 3 stycken koor
om åhret.   No 12. Platzen Myrhagen.   No 13. Till samma
plattz een kåhlgårdh.   No 14.  Ahrligit1 uthsäde af feemlera,  1 tunna 18 1/4 kappa.
No 15.  Ängen mycket skarpen och mager medh tufwor bewuxen,
aff hårdh walls höö,                                                                  3 pallmar.
No 16.  Een koohaage dess lijkest skarpen och magar medh tufwor,
liung bewuxen, beete til 2 stycken koor.
(Fortsättning akt 52d:)


Littra D.  Allmagh, nordre gården
1 mantahl skatte.
No 21.  2:ne kållgårdar hwar uthi åboen sin kåhl sättia kan.
No 22.  Humblegårdh på åthskillige ställen, 950 stänger.
             Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås.
No 23.  Aff leermölle jordh,                   4 tunnor 28 13/14 kappa.
No 24.  Skarp mager leera,                    3 tunnor 28 3/14.
                                            Summa,    8 tunnor 25 1/7 kappa.
No 25.  Ängen Oxehagen af hårdhwalls höö medh giärdet,  30 pallmar.
Dito maawalls höö,                                                               6 pallmar.
No 5.  Ängen Heedan som denne gården äger 2/3 parter uthi emot
söndregården, af hårdwalls höö,                                          20 palmar.
                                                               Summa,              56 pallmar.
No 26.  Een kalfhage medh ahleskogh bewuxen, beete till 10 stycken kalfwar
om åhret.
No 27.  Twänne koohagar medh graan, ahl, biörk och annan små skogh
bewuxen, beete till 10 stycken koor om åhret.
(Fortsättning akt 52d:)


No 18.  Platzen Kalfwehagen, 31 stänger humblegårdh.
No 19.  Åhrligt uthsäde af feemjordh,                  2 9/14 kappa.
No 20.  Årligen höö af maa och hårdwall,            3 pallmar.
No 39.  Plattzen Swänseröö, humblegårdh,         50 stänger.
Uthsäde aff sandjordh,                                        5 13/14 kappa.
Dito ängen och giärdet medh små skogh bewuxen af maa
och hårdwalls höö,                                              5 pallmar.
No 21.  Plattzen Grinnan, humblegårdh,             50 st<änger>.
No 22.  Uthsäde aff sandjordh,                          25 2/7 kapp
No 23.  Åhrligen höö af maa och hårdwall,        4 pallmar.
No 24.  Ett stycke plattz som är upptagen af hästehagen och
nu brukas af Håhlebäckz åboer, humblegårdh     20 stänger.
No 25.  Åhrligit uthsäde af sandjordh,                 8 9/14 kappa
No 26.  Årligen höö aff maa och hårdwall,           3 palmar.
No 27.  Fiske i Salltsiöön som skiuter sigh
in till desse ägor.
No 28.  Södra plattzen Stillingzöön, humblegårdh,  60 stänger.
No 29.  Åhrligit uthsäde af leerjordh,                     16 9/14 kappar.
No 30.  Åhrligen höö af maa och hårdwall,             4 1/3 palm.
Fiske i Salltsiöön som skiuter sigh in till dess ägor.
No 31.  Nordre plattzen Stillingzöön, humblegårdh   45 stänger.
No 32.  Åhrligit uthsäde af sandjordh,                     19 1/7 kappa.
No 33.  Åhrligit höö af maa, stägg och hårdh-
walls höö,                                                               5 palmar.
(Fortsättning akt 52d:)


Littra A.  Kårödh, 1 mantahl skatte, i Bahuus lähn, Oroust häradt och Möckleby sochn.
Littra B.  Till samma gårdh een träägårdh medh åthskillige fruchtbare trään uthi.
No 1.  Dito een kirsebärs trägårdh medh några små trään, item i samma trägord hafwer gården sin kålgård.
                 Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås.
No 2.  Af leermölla jordh medh något sandh beblandat,            9 tunnor 8 5/14 kappa.
No 3.  Leerjordh,                                                                    2 tunnor 8 5/14 kappa.
No 4.  Stark mager leerjordh,                                                  1 tunna 26 3/7 kappa.
No 5.  Feem leera,                                                                  8 tunnor 6 2/7 kappa.
                                                                              Summa,  21 tunnor 17 3/7 kappa.
No 6.  Ängen i giärdet medh eeke, ahle och annan små löfskogh bewuxen, af hård-
walls höö,                                                                                 16 pallmar.
Dito maawalls medh stäggwalls höö beblandat,                            8 pallmar.
No 7.  Item i samma ängh hafwer gården sin humblegårdh, 600 stänger.
No 8.  Brede widh een liten kalfwehag, beete till 2:ne kalfwar om åhret.
No 9.  Dito i samma ängh uppe widh broen,  30 stänger humble.
No 10.  Swartnääs ängen, een deehl medh ahl och annan små skogh bewuxen, aff hårdwalls höö, 16 palmar.
                                                                               Transport 40 palmar.


    Transporterat,                                                                                40 pallmar.
Dito maawalls höö,                                                                               8 palmar.
No 11.  Angen2 Ödegierdet medh ahle, biörk, graan och annan små skogh bewuxen, af hårdwalls höö,  32 pallmar.
Dito maawalls höö medh annat grooft grääs beblandat,                        16 palmar.
                                                                                          Summa,   96 pallmar.
No 12.  Diurehagen som nu brukas till koohage medh graan, biörke, ahl, eene och annan små skogh till nödh-
torfftigt gierdsle och weedebränne aff grääsmark bestående, beete till 16 koor åhrligen
No 13.  Een hästehage af samma beskaffenheet, beete till 6 stycken hästar om åhret.
No 14.  Små holmar uthi Salltsiöön brede widh ägorna widh nampn Kårödh hollmar medh liungmark och linnebuskar bexuxen, beete till 4 stycken
bockar.              Torp och platzan som äre belägne på gårdzens ägor.
No 15.  Platzen Prästegrinnan till samma platz,  30 stänger humblegårdh.
No 16.  Åhrligit uthsäde af feemjordh,                                         8 5/7 kappa.
No 17.  Åhrligen höö på samma platz medh maa och hårdh walls höö, 4 pallmar.


(Karttext övre högra:)
Kåryz hålmar.
Saltsiön.


(Karttext:)
Öböös ägor.
Saltsiön.
Ängen Oxsehagen.
Tohltårp.
Tohltårp ägor och Öhrsedalz.
Måse.
Arskeen
.
Ängen Heean.
Häres ägor.
Ängen Svarnäs.
Linda.
Saltsiön.
Samfälte uthmarken går in
Diurhagen.
Hage.
Ängen Ögiärdet.
Hästehagen.
Saltsiön.


Afmätt anno 1695 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


_____________
1Fel för åhrligit.
2Fel för ängen.