N1:52d(Beskrivning:)
No 17.   Uthmarken till ofwanbemälte gårdh och der under liggande
torpare och platzar, hafwa dee sitt muhlbeete samfällt medh dee om-
kringh liggande naboer, så att man der öwer icke nagon1 wiss skild-
nat kan författa uthan att dhet af urminnes hafwer warit sam-
fällt, men skogzhuggit särskillt, hwilket skoghugg till denne gården
består aff graanskogh som nyttias kan till huusebyggnadt och salu,
sampt giärdsle och weedebränne rijkeligen.
No 18.  Till desse 2:ne gårdar hafwa dee tillsammans hollmar uthi
Salltsiöön medh liungh och andra små löfbuskar bewuxne, beete
till 30 stycken bockar om åhret.
No 19.  Fiske i Salltsiöön som skiuter sigh intill desse ägor.
Fleere lägenheeter finnes intet till denne gården.No 28.  Uthmarken mästeedeelen ingiärdat medh graanskogh be-
wuxen som kan nyttias till huusebyggnadt sampt annan tarff och
små skogh som nyttias kan till giärdsle och weedebränne.
No 18.  Twänne hollmar i Salltsiöön medh söndre gården som
förr förmallt2 är.
No 19.  Dito fiske i Salltsiöön som skiuter sigh in till desse
ägor.
Fleere lagenheeter3 finnes intet till desse ofwanbemelte går-
dar af hwariehanda natur dee wara kunna hwarken medh
qwarn eller quarneställen, uthan dee icke äro specificerade.


No 34.  Beeteshage medh graan och annan små
skogh bewuxen, beete till 2 stycken koor om åhret.
Fiske i Salltsiöön som skiuter sigh in till
desse ägor.
No 35.  Plattzen Swinehagen, humblegårdh 95 stänger.
No 36.  Uthsäde aff sandjordh,        1 tunna 20 kappar.
No 37.  Åhrligen höö aff maa och hardwalls4
höö,                                                  7 1/4 pallm.
No 38.  Beeteshage medh ahle, eene och annan
små skogh bewuxen, beete till 3 stycken koor om
åhret.
Fleere lägenheeter finnes intet till samma gårdh.


(Karttext:)
Hästehagen.
Till på dänne sijdan.
Hålebäck ägor.


_________________
1Fel för någon.
2Fel för förmällt.
3Fel för lägenheeter.
4Fel för hårdwalls.