N1:53b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Brasta by i Bahuus lähn, Stångenäs hä-
radt och Brasta sochn belägen.


            Notarum explicatio.

Littra A.  Cronohemmanet Brasta som nu reefwas i bya-
lagh medh 1 frälssehemman littra B.
No 1.  Een kåhlgårdh till förbenemde cronogårdh littra A.  Dito
een ödhe.         Åhrligit uthsädhe till cronogården.
No 2.  Godh leermölla,                                   5 tunnor 5 1/2 kappa.
No 3.  Hårdh leerjordh,                                                15 3/7 kappa.
No 4.  Muuljordh,                                          4 tunnor 18 1/7 kappa.
No 5.  Feemjordh,                                                        28 3/4 kappa.
                                                      Summa, 11 tunnor 3 23/28 kappa.
No 6.  Een ängh rundt omkringh åkrarna bestaendes1 meren-
deels af smått hårdhwalls höö sampt någet sijkedragh ne-
der till bäcken, kan kasta af sigh i medellmåttigh åhr, in
alles,                                                                  11 pallmar.
No 7.  Een ängh benembd Örsängen med tufwor
och smått eekebuschagie bewuxen, sampt smått hårdh-
walls höö, berächnat till                                        3 pallmar.
                                                          Summa,   14 pallmar.
No 8.  Uthmarken särskillt muhlebete medh liungh, mäst
öfwerwuxen.
Item på samma uthmark ett qwarnefall som förtijden har
warit i bruuk, men nu alldeles ödhe och näppeligen kan upp-
rättas för situationens löösa grund skull, no 9.
Fleere lägenheeter äro intet till at finna till denna gården aff
hwariehanda natur dee wara kunnde, hwarken eenskyllt
eller samfällt, uthan dee icke äro specificerade.


(Karttext:)
Imesta ägor.
Österby.
Österbyz ägor.
Uthmarken.
Bärgh.
Örszängen.
Bac-ka.
Allmen-ningh.
Bergz ägor.
Bärgz ägor.
Backa ägor.
Prästårps äagor.
Brasta kiörkia.
Lundz ägor.


Afmätt anno 1694 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.

_______________
1Fel för beståendes.