N1:54b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer 2:e skattehemman, Ingaröd i Bahuus lähn,
Stångenäs häradt och Broo sochn belägne.


             Notarum explicatio.

No 1.  Skattegården som Pehr Steenarsson åboer 1 man-
tahl, men nu widh skattläggningen förmedlat till 1/2t.
No 2.  Twänne små kåhlgardar1, dee 2:ne medh små
plommonträä uthi.
Åhrligit uthsäde till samma gårdh som hwart åhr såås.
No 5.  Leermölla,                                        4 tunnor 24 3/4 kappa.
No 6.  Leerjordh,                                         1 tunna  3 1/4 kappa.
No 7.  Een lijten åkertäppa wästan från
gården af feemjordh,                                                 13 1/4 kappa.
                                                    Summa   6 tunnor  9 1/4 kappa.
No 8.  Een lijten sqwallteqwarn som när hogsta2
floodh är kan mahlas några få tänner på.
No 9.  Är ängen, een deehl medh ett lijtet ahle-
kierr uthi och kan uthi medellmåttigh åhr kasta
af sigh till höö af småt hårdwall och tufwigh engh, 9 1/2 palm.
No 10.  Een öö benämd Aröö som denna gården
eenskyllt tillhörer, hwar uppå kan uthi
medellmåtig åhr kasta af sigh smått hårdwalls höö,   1/2 palm.
                                                         Summa,   10 palmar.
Fiske i Salltsiöön.
Fleere eenskyllte ägor äro intet till at finna till
denne gården, uthan den samfälte uthmarken han hafwer
tillsammans medh sine tillstöötande grannar, nembligen, Fiske-
Bäck, Breewijk, Österöö, Biörneröö och Rågålsdahl,
hwilken uthmark är bewuxen medh liung som
gräntzar uth i från denne gårdzens ägor, no 40, 41.
Fleere lägenheeter äro intet till att finna till denna
gården af hwariehanda natur dee wara kunde, uthan
dee icke äro specificerade.


No 3.  Skattegården som Christopher åboer, 1 mantahl, men nu
widh skattläggningen förmedlat till 1/2t mantahl.
No 4.  2:ne små kåhlgårdar, den eene medh någre små plom-
monträä uthi.
Åhrligt uthsäde till samma gårdh som hwart åhr såås.
No 15.  Lermölla,                                    4 tunnor 8 1/7 kappa.
No 16.  Leerjordh,                                   1 tunna 17 2/3 kappa.
No 17.  Een åkertäppa wästan fran3 gården af
feemjordh,                                                              5 1/2 kappa.
                                                Summa,  6 tunnor 27 47/84 kappa.
No 11.  Angen4 beståår meerendels af smått hårdhwalls
höö, som kan blifwa uthi medelmåtig åhr,                 10 palmar.
No 12.  Een lijten kalfwehaage medh ahleskogh uthi
och någre äppleträän som 2:ne kalfwar om som-
maren deruthi kunna hafwa sin föda.
No 13.  Een stoor berghollme widh nampn Währsteen
uthi Salltsiöön liggandes, men doch till ingen importana
fiske i Salltsiöön.
Fleere eenskyllte ägor äro intet till at finna till
denne gården uthan ett qwarnefall och tompt som
nu är förfallit på den samfällte uthmarken, som
han hafwer tillsammans medh sine tillstötande gran-
nar, nembligen, Fiskebäck, Breewijk, Österöö
och Rågalsdahl, hwilcken uthmark är bewuxen med liung
som gräntzar uthi från denne gårdzens ägor, no 42, 43.
Fleere lägenheeter äro intet till att finna till den-
na gårdens af hwariehanda natur dee wara kun-
de, uthan dee icke äro specificerade.


No 18.  Är 1/4 dels
hemmans ägor
som äro belägne
emillan desse 2:ne
gårdars ägor,
hwilka äro kyr-
koheerden herr Å-
ke i Broo till-
hörige.


(Karttext:)
Uthmarken går in till.
Saltsiöön.
Wärsten.
Uthmarken går in till.
Fiskebäcks ägor.
Saltsiöön.
Aröö.


Afmätt anno 1694 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


________________
1Fel för kåhlgårdar.
2Fel för högsta.
3Fel för från.
4Fel för ängen.