N1:55b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer 2:e cronohemman Miölbärgh i Bahuus lähn,
Stånge häradh och Broo sochn.


          Notarum explicatio.

Littra A.  Äre gårderna Miölbergh crono, 2 mantal,
men nu widh skattläggningen hwardera förmedlade till 3/4 dela.
     Åhrligit uthsäde till hwardera gårdar som årligen såås.
No 3.  Af leermölla, in alles                     12 tunnor 1/4 kappa.
No 4.  Een ängh, Krooken benämd, belägen wästan från gården
och är mästendeelen sijdhlänt, kan kasta af sigh i medellmå-
tigh åhr af smått hårdhwalls höö till hwardera gården
om åhret,                                                               4 pallmar.
No 5.  Är den andra ängen widh nampn Tufwe-
angen1 och är mästendeelen medh tufwor öfwer-
wuxen, dito smått hårdwalls höö till hwardera
gården,                                                                   6 pallmar.
              Summa til hwar gårdh,                            10 pallmar.
No 6.  Een kalfhaage som een kalf på hwardera gårdzens


dehl kan hafwa sitt beete uthi om sommaren.
No 7.  Een särskillt uthmark som desse 2:ne cronogårdar
hafwa sitt muhlebeete uthpå om sommaren och är
bewuxen medh små graan och furuskogh på sombli-
ige ställen uthi bergen som dee kunna hafwa sitt wee-
debränne uthaff.
Fleere lägenheeter är intet till att finna widh desse
2:ne hemman som äro aff lijka natur uthan een
lijten siööwijk som går inn uthur Salltsiöön men
doch intet fiske deruthi kan brukas uthan der uthföre
i siöön medh snöre.


(Karttext:)
Sijktårps ägor.
Hällärs ägor.
Wrångbäckz äggr2.
Äng krooken.
Nohl flåtten.
Uthmarken.
Siöö wijk.
Broo kiörkia.
Steenhoogen.
Branthogen.
Klefhogen.
Långflåtten.
Tufängen.
Mörhellans ägor.
Broos Prästegåhls ägor.
Mörkhella.


Afmätt anno 1694 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


_________________
1Fel för ängen.
2Fel för ägor.