N1:56b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer skattehemmanet Torerödh i Bahuus lähn,
Stånge häradh och Lyse sochn beläget.


           Notarum explicatio.

No 1.  Är gården Torerödh skattehemman 1 mantahl, men nu på skattläggningen förmedlat
till 1/2 mantahl, item till samma gården 1 kåhlgårdh.
                Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås.
No 2.  Godh leerjordh,                                                     29 3/4 kappa.
No 3.  Sandmölla,                                             3 tunnor  27 1/2 kappa.
No 4.  Syrsandh,                                               1 tunna  26 1/7.
                                                      Summa,      6 tunnor 19 11/28 kappa.
No 5.  Sielfwa ängen består merendeels af mååswals höö, kan blifwa åhrligen,                      4 pallmar.
Item een lijten ängh afsijdes i samma ängh, no 7, som består af sanck dybottn, maawals höö, 2 pallmar.
                                                                                                                               Summa 6 pallmar.
No 6.  Een lijten beeteshage som fäägatan går igenom til uthmarken som een koo der
uthe om sommaren kan hafwa sitt beete.
Fleere eenskyllte ägor äro intet till at finna till denne gården uthan den samfällte
uthmarken, som han har tillsammans medh sine tillstöötande grannar, nembligen, Stahle, Nohl
Teegesta och Söörhammar, hwilcken gräntzar inn till denne gårdzens ägor, no 8 och 9.
Fleere lägenheeter är intet till att finna till denne gården af hwariehanda natur dhet
wara kunne, uthan dee icke äro specificerade.


(Karttext:)
Bärg och Bran-serödhz ägor.
Kårsebärgz ägor.
Häggewall, Ryr och Heeas uthmark i Brasta sochn.
Kårsebärgh.
Hägge-vallz ägor.
Kårsebärgz ägor.
Uthmarken som är samfählt.
Nohl Tårgestas ägor.


Afmätt anno 1694 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.