N1:57a(Tom sida:)
No 57.
Ahlsbäck och Finsbo i
Stånge härad och Lyse sochn,
Bahus lähn.

Reviderat anno