N1:57c            Notarum explicatio.

No 1.  Ahlsbäck, cronohemman 1 mantahl men nu widh skattläggningen förmedlat
till 1/2t, i Stångenääs häradt och Lyse sochn belägit.
No 2.  Een lijten trägårdh medh 1 apell och någre små plommonträä uthi, item 50 stän-
ger humblegårdh, dito till samma gårdh, 1 lijten kåhlhage, no 2.
           Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås.
No 3.  Sandjordh medh mull beblandat,             4 tunnor 18 3/7 kappa.
No 4.  Godh leerjordh,                                       1 tunna 6 2/7 kappa.
No 5.  Brännesandh,                                                        20 2/7 kappa.
No 6.  Syrsandh,                                                1 tunna  2 5/14 kappa.
                                                         Summa,   7 tunnor 15 5/14 kappa.
Item ödesåker, no 26,                                                      22 1/2 kappa.
No 7.  Een ängh medh fåå bookeskogh der uthi är bewuxen och är som han
derjempte kan hafwa sitt nödhtorfftige weedebränne, men är doch ganska
ringa till höö effter sin stoorleek, kan doch lijkwist i medelmåtigh åhr
kasta uthaf sigh aff mugg och maawalls höö tillsammans,       5 1/2 palm.
No 8.  Een beeteshaage till rustningz hästen medh små book och
biörkeskogh bewuxen som han knappaste der uthi kan hafwa sitt bee-
te om sommaren.
No 9.  Een lijten sqwalteqwarn i bäcken som allenast när största floodh
ähr der uppå till gårdzens behoof kan mahlas.
No 10.  Fiske i Sallt siön, Gullmaren benämd.
Fleere eeneskyllte ägor äro intet till at finna till denne gården uthan den samfällte uthmark han har
tillsammans medh sine tillstöötande grannar, nembligen, Sör Torgesta, Laxehagen,  Nohlhammar, Söörhammar,
Fiella, Keega, Finsbo och Nohl Torgesta, som är bewuxen medh liungh dhet dee både sommar och wintter
hafwa till sins boskaps föda och weedebränne som sträcker sigh uthi i från denna gårdzens ägor, no 11 och 12.
Fleere lägenheeter är intet till at finna till denne gården af hwariehanda natur dee wara kunna uthan dee icke
äro specificerade.

No 13.  Är Finsbo, cronohemman 1 mantahl, men nu widh skattläggningen förmedlat
till 1/2t, dito i Stånge häradt och Lyse sochn belägit. Till ofwanbemälte gårdh 1 lijten kåhlgårdh.
                   Åhrligit uthsäde som hwart åhrs såås.
No 14.  Af syrsandh,                                       1 tunna 9 1/7 kappa.
No 15.  Brännesandh,                                                  26 1/2 kappa.
No 16.  Sandmölla,                                         6 tunnor 1 1/2 kappa.
                                                        Summa,  8 tunnor 5 1/7 kappa.
No 17.  Är ängen som meerendeels beståår af mager hårdwalls höö, berächnat till  4 pallmar.
Item maawalls höö i gierdet,                                                                                   3 pallmar.
                                                                                                          Summa,      7 pallmar.
No 10.  Fiske i Salltsiöön, Gullmaren benembd.
Fleere eenskyllte ägor äro intet till att finna till denne gården uthan den samfällte uthmark
han har tillsammans medh sine tillstöötande grannar, nembligen, Sör Torgesta, Laxehagen, Nohl-
hammar, Söörhammar, Fiella, Kiega, Ahlebäck och Nohl Torgesta som är bewuxen medh liungh
dhet dee både sommar och winter hafwa till sin boskaps föda och weedebränne som
sträcker sigh uth ifrån denne gårdzens ägor, no 18 och 19.
Fleere lägenheeter är intet till att finna till denne gården af hwar-
ehanda natur dee wara kunna, uthan dee icke äro specificerade.


(Karttext:)
Sunner Tårgesta.
Uth-mar-ken.
Liungmark.
Liungmark.
Liungmark.
Gullmaren.
Den samfällte uthmarken.
Uthmarken.
Fiskebäcks, Olserödz buuk2 och Tral-lebargz1 uthmark.
Fiskebäks ägor.


Afmätt anno 1694 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


______________
1Fel för Trallebärgz.
2Fel för bruk?