N1:58b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer skattehemmana Fibendahl och Tronerödh i Bahuus lähn,
Tunge häradt och Toose sochn belägne.


           Notarum explicatio.

No 1.  Är skattehmmanet Fibendahl 3/4 mantal,
men nu widh skattäggningen förmedlat till 1/2t.
No 12.  Een lijten kåhlhaage.
       Åhrligit uthsädhe som åhrligen såås.
No 2.  Godh leermölla,                   8 tunnor   2 1/7 kappa.
No 3.  Ödesåker,                                         17 1/3 kappa.
                                       Summa   8 tunnor 19 10/21.
No 4.  Ängen Bottn hemma widh gården, af smått
hårdhwalls höö,                                 5 palmar.
No 5.  Hålh1 ängen som är belägin sun-
nan ifrån gården och stööter intill Tro-
nerödz ängh, af maawalls höö            3 palmar.
Item smått hårdhwalls höö,                2 pallmar
                                        Summa,  10 palmar.
No 13.  Ett torp i bottn, Muggeröd benämd som
swänetienaren boor uppå, hafwer uthsädhe aff
leermölla,                                          4 1/7 kappe.
Fleere eenskyllte ägor äro intet till
att finna till denne gården uthan
att qwarnefall på den samfällte
uthmarken som han hafwer till-
sammans medh sine tillstö-
tande grannar, nembligen,
Råhee och Folckesbeck
som dee hafwa sitt
muhlebeete uppå
och är bewuxen medh
små eenebuskar och liungh, hwar af dee kunna
hafwa sitt nödhtorfftige weedebränne.
Fleere lägenheeter finnes intet.


No 14.  Ähr skattehmmanet Troneröd
1/4 mantahl, men nu widh skattläggningen på-
öökt till 1/2t mantahl.
No 15.  Een lijten kåhlhage.
       Åhrligt uthsäde som hwart åhrs såås.
No 16.  Leermölla,                            3 tunnor  9 1/7 kappa.
No 17.  Skarp leerjordh,                                 21 3/7 kappa.
No 18.  Feemjordh,                           1 tunna  2 kap
                                         Summa,   5 tunnor 4/7 kappa.
No 19.  Een ängehaage wästan ifrån gården in
uthi hans beetesmark widh nampn Runningh,
aff maawalls höö och hårdhwall, tillsammans  4 palmar
No 20.  Ängen östan ifrån gården medh små
biörke och ahleskogh uthi, af hårdwalls höö,    8 pallmar.
Item maawalls höö neder uthmed bäcken,       2 1/2 palm.
Hafwer och årligen gierdes höö,                      1 1/2 pallm.
                                                     Summa,  16 palmar.
No 21.  Een kalfhaage medh börkeskogh öfwer-
wuxen beete till 2:ne kalfwar.
Till ofwanbemelte gårdh är rijkeligen skogh
till nödhtorftigt giärdsle och weedebränne
som är till att finna både uthi ängarna som
och på den lilla eenskyllte uthmarken, no 22.
Fleere lägenheeter äre intet till att fin-
na till någen deera af desse gårderna,
af hwariehanda natur dhet wara
kunde, hwarken medh fiske, qwarn
eller qwarneställen, trägårder eller
humblegårdar etc, uthan dee
icke äro specificerade.


(Karttext:)
Hälla.
Östeby äng.
Östeby.
Ängen båtten.
Uthmarken gåår in till.
Östeby.
Bräckes ägor.
Leråckers ägor.
Bräcke.
Leråcker.
Bräckes ägor.

Bräckes ägor.
Ängen Runingen.
Uthmarken.
Öde.
Uthmarken.
Ler-ackerz1 ägor.
Fåssebackaz ägor.
Önäs ägor.
Håhl ängen.
Österby.
Önäs ägor.


Afmätt anno 1694 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.

________________
1Fel för Leråckerz.
2Fel för Hålhm?