N1:59b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer skattehemmanet Ödzmåhl i Bahuss lähn, Tun-
ge häradt och Fosz sochn belägit.


            Nolarum1 explicatio.

No 1.  Ödzmåhl, skattehemman 1 heelt mantahl och nu
widh skattläggningen pröfwades kunna stå widh 1 mantahl och swa-
ra för dess rännta.
No 2.  3:ne kåhlgårdar till gården i dhet att 3 bönder der sammastädes bor.
No 3.  Een kryddegårdh.
            Åhrligit uthsädhe,
No 4.  Leer mölla,                                                             4 tunnor 17 1/3 kappa.
No 5.  Skarp mager leerjordh,                                           6 tunnor 18 5/7 kappa.
No 6.  Feemjordh,                                                             1 tunna 28 5/7 kappa.
No 30.  Een löcka wästan från gården af feemjordh,                        27 2/7 kappa.
No 31.  Dito een löcka af feemjordh,                                                8 1/7 kappa.
                                                                       Summa,  14 tunnor 4 4/21.
No 7.  Ängen Torödh är myckit stoor till sielfwa planen men störste
deelen odoglig för bergh och annat moras skull, men een deehl neder
uth medh bäcken som giör skilldnaden emillan Dahlslandh och
Bahuus lähn, uthi medellmåttigh åhr der på kan blifwa
af smått hårdhwalls höö,                                                          4 pallmar.
No 8.  Gierdes ängen som är den bäste, af hårdwalls höö,       7 pallmar.
No 9.  Een lijten haage som dee i somblige åhr bruka
till koohage och somblige åhr bergas till höö af smått
smått hårdhwalls höö,                                                            1 palm.
No 10.  Een engh benämdh Wassbottn som och är be-
lägen långt ifrån gården uthi sudh wäst och i samma
ängh äger Eelserödh fierdeparten uthi,
men bekommes dock lijkewist på
denne 3/4 deehl aff smått hårdwals
höö och samma ängh är bewuxen
medh ahleskogh,               1 palm.
                    Summa,     13 pallmar.


No 11.  Een särskillt uthmark som denne gården egendtligen kommer till,
hwar uppå finnes een deehl nödhtorfftigt giärdsle aff graanskogh
och weedebränne sampt på ofwanbemelte uthmark är een deehl
medh sijdhlänt wall som dee hafwa till mulebeete.
Fleere lägenheeter är intet till att finna till åfwanbemelte
gårdh, hwarken samfällte eller eenskyllte af hwariehanda
natur den wara kunde uthan dee icke äro specificerade uthi
ofwanstående description.


(Karttext:)
Wattnerödz ägor.
Mase2.
Giär-mune-röds ägor.
Närrlööryz ägor.
Ängen Loorödh.
Löökyz ägor uthi Ählesebärgz lähn.
Odugligh mark till ängen.
Gräsmark.
Ählsebårgz lähn.
Uthmarken.
Röö-landhz ägor.
Ählserödhz ägor.
Hage.
Biörödhz ägor.
Måssbåtten.
Lyckes ägor.


Afmätt anno 1694 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


____________
1Fel för notarum.
2Fel för måse.