N1:60b(Rubrik:)
Geometerisk charta öfwer cronohemmanet Siälerödh i Bahuus lähn,
Tunge häradt och Fosz sochn belägitt.


           Notarum explicatio.

Littra A.  Skiälerödh, cronohemman 1 mantahl, men nu widh
skattläggningen förmedlat till 1/2 mantahl.
No 1.  Een humblegårdh aff 200 stänger.
No 2.  Een kryddehaage lijten.
No 3.  Een kååhlhage.
No 4.  Een träägårdh medh någre små plommonträä uthi.
            Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås.
No 5.  Skarp sandjordh,                                   9 tunnor 14 1/4 kappa.
No 6.  Ängen i giärdet medh eekeskogh uthi af smått hårdh-
walls höö,                                                          8 pallmar.
No 7.  Een lijten lamb haage, beete till 3 stycken lamb.
No 8.  Een kalfhaage, beete till 2 kalfwar.


No 9.  Een ödestäppa som i förtijden har warit åker, för
några åhr sedan är öde blefwen och nu brukas till bee-
te åth rustningz hästen när dhet förefaller han skall wara
tillstädes.
No 10.  Een sqwalteqwarn i åån hwar uppå till
gardsens1 behoof kan mahlas, sampt när nogh watn är si-
na grannar behiellpa. Item een åhlekijsta i samma åån
widh uthloppet och siöömunnen Wassbottnen som doch
icke är till någen importance.
No 11.  Till ofwanbemälte gårdh är een eenskyllt uthmark,
hwar uppå een tracht skiön graanskogh till timber,
giärdsle och weedebränne, men störste deelen aff
honom är af skogheeldh afbrändt anno 1693, som


chartan uthwijsar, muhlebeete ganska ringa på
ofwanbemälte skogh, förty han består merendeels af bergh
och klippor och der emillan uthi dahlarna kan finnas
någet beete.
No 12.  Fiske i siöön Wassbottnen medh miärdar och
garn.
Fleere lägenheeter hwarken eenskyllt eller samfällt är
intet till att finna till denne gården af hwariehanda
natur dee wara kunna, uthan dee icke äro specificerade.


(Karttext:)
Biörödhz ägor in till.
Frisksiöön Waszbåtten.
Ööfver Lyckes ägor.
Uthmarken.
Hålde ägor.
Lyckes ägor.
Uthmarken.
Stufverödhz ägor.
Muncedahlz ägor.


Afmätt anno 1694 af Erich Kuuz.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


______________
1Fel för gårdsens.