N1:61b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer chronohemmanet mellan Bäckvall i Bahuus lähn.
Tunge häradh och Håby sochn belägit.


           Notarum explicatio.

No 1.  Är cronohemmanet mellom Bäckewall 1 mantahl och nu
widh skattläggningen pröfwades at kunna bestå för 1 heelt mantahl och räntta
derföre.   No 2. Eeen lijten kåhlhaage medh täppa.
            Åhrligit uthsäde som hwart åhr såås.
No 3.  Sandblandat leer mölla,                         4 tunnor 13 2/3 kappa.
No 4.  Feemjordh,                                            1 tunna 27 kappar.
No 5.  Leer mölla,                                            3 tunnor 24 1/4 kappa.
No 6.  Stark leerjordh,                                     2 tunnor 11 1/2 kappa.
No 7.  Sand mölla,                                           1 tunna 3 1/4 kappa.
                                                     Summa,   13 tunnor 15 2/3 kappa.
No 8.  Ängen Bottnena, een deehl medh stora bergh uthi aff maawalls
höö,                                                                   6 pallmar.
Item hårdhwalls höö,                                          5 1/2 palm.
No 9.  Hemma i gierdet,                                     2 1/2 palm.
No 10.  Kongzhagen som är belägen på allmänningen som denne
och södergården äre lijka interesserade uthi, af smått hårdwalls
höö till denne gården,                                          1 1/2 palm.
                                                           Summa, 15 1/2 pallmar.
Item et torp som är belägit upp i ändan på ängen no 8, som kallas Inge-
waldz huuset, huilchet är no 11, hafwer uthsäde af sandmölla,  25 3/7 kappa.
Item humblegårdh, 50 stänger och åhrligen maawalls höö i samma täppa, 1 pallm.
No 12.  Een lijten hästhage benämd Lindholmen som rustningzhästen plägar understundom gå uthi om sommaren.
Fleere eenskyllte ägor intet till att finna till denne gården uthan den samfällte uth-
marken som han har tillsamman medh sine tillstötande grannar, nembligen, Håby 2:ne gårdar och
Sörbäckewall, medh liungh och eenebuskar öfwerwuxen hwar uppå dhe hafwa sitt nödhtorfftige
mulebete och weedebränne.  Fleere lägenheeter finnes intet.


(Karttext:)
Östeby ägor.
Nohl Bäckevas ägor.
Ängen Båttena.
Sohlbärgz ägor.
Linhålmen.
Lor åcker.
Sör Bäckvall.
Ähr den samfälte uthmarken.
Uthmarken.
Kongzhagen.


Afmätt anno 1694 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.