N1:62b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer 3:e cronohemman, Tårp 2:e, Ekenäs 1 mantal i
Bahuus lähn, Tunge häradt och Håby sochn belägne.


          Notarum explicatio.
           Östra gården.
No 1.  Torp cronohemman 1 mantahl, men nu
widh skattläggningen förmedlat till 1/2t mantahl.
No 2.  Een trägårdh medh några sma1 kirsebärs och
plommonträä uthi, dito kåhlgardh2.
          Åhrligit uthsäde som hwart åhr såås.
No 4.  Sandjordh medh någet mull beblandat,  2 tunnor 28 1/2 kappa.
No 5.  Skarp sandjordh,                                 2 tunnor 21 1/2 kappa.
No 6.  Feemjordh,                                                        30 1/3 kappa.
                                                   Summa,      6 tunnor 16 1/3.
No 7.  Een ängh, hästängen benämd medh eek och graan
skogh öfwerwuxen, af hårdwalls höö,               2 1/2 pallmar.
No 8.  Ängen Slättan medh någre fåå
börker uthi, af hårdwalls höö,                           4 1/2 palm.
No 9.  Nohlängen medh skiön granskogh
uthi, till rijkeligh gierdsle och weedebrän-
ne af hårdwalls höö,                                         4 pallmar.
                                                      Summa,  11 pallmar.
No 11.  Een samfällt kalfhage medh wästra
gården no 13, widh nampn Torps Tånge, hwar
uthi dee om sommaren hwardera 2:ne kalfwar
föda kunna medh hasseel och graanskogh öfwer-
wuxen.
No 12.  Uthmarken samfällt medh wästra gården
som dhem allena tillkommer medh eene och
små graanskogh öfwerwuxen hwar uppå dee
hafwa sin boskaps föda, men är doch lijten
till sielfwa planens anseande.
Fiske i skiöön kiern medh röskier, garn, noot och
miärdar, item een såghqwarn i åån som går
uthur bemälte siöö.   No 22, som åhrligen
skattar 5 daler silfwermynt.
Fleere lägenheeter hwarken enskyllt eller
samfällt är intet till att finna till denne går-
den af hwariehanda natur dee wara
kunna uthan dee icke äro specificerade.


        Wästra gården.
No 13.  Är wästra gården Torp, cronohemman
1, men nu widh skattläggningen förmedlat till 1/2t.
No 14.  2:ne kåhlgårdar.
No 15.  56 stänger humblegårdh.
    Åhrligit uthsäde som hwart åhr såås
No 16.  Skarp sandjordh,                  3 tunnor 20 3/7 kappa.
No 17.  Sandjordh,                           2 tunnor 17 2/4 kappa.
No 18.  Feemjordh,                           1 tunna  1 3/7 kappa.
                                         Summa,   7 tunnor  7 tunnor 7 17/28.
No 19.  Ängen Rumpan, af hårdwals höö,  2 1/2 pallm.
No 20.  Een ängh Räfhagen, af hårdh
walls, item maawalls höö,                            6 pallmar.
No 21.  Ängen i gierdet medh graan-
skogh uthi, af hårdwalls höö,                       1 1/2 pallm.
                                                 Summa,  10 pallmar.
No 11.  Eeen samfällt kallfhage medh
östragården.  No 1, widh nampn Torps
Tånge, hwar uthi dee om sommaren hwardeera
2:ne kalfwar föda kunna medh hassell och graan-
skogh öfwerwuxen.
No 12.  Uthmarken samfällt medh östra gården
som dhem allenna tillkommer medh eene och
små graanskogh öfwerwuxen, hwar uppå dee
hafwa sin booskaps föda, men är doch lijten till sielf-
wa planen enseande.
Fiske i siöön Kíern medh röskier, garn, noot och mierdar.
Item een sågeqwarn i åån som går utur bemälte siön, no
22, som åhrligen  skattar 5 daler silfvermynt.
Fleere lägenheeter hwarken eenskyllt eller sam-
fällt, är intet till att finna till denne gården af hwariehan-
da natur dee wara kunna uthan dee icke äro specifi-
cerade.


           Notarum explicatio.

No 1.  Eekenäs cronohemman 1 mantahl, men
nu widh skattläggningen förmedlat till 3/4 mantahl.
No 2.  Humblegårdh aff 160 stänger.
Dito een lijten kahltäppa3.
        Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås
No 3.  Af sandjordh,                               5 tunnor 6 4/7 kappa.
No 4.  Item sandh medh någet mull
beblandat,                                               1 tunna  3 6/7.
                                             Summa,     6 tunnor 10 3/7 kappa.
No 5.  Ängen Wååtheedan medh eeke, graan, has-
sell, biörk och allahanda små skogh bewuxen,
af smått hårdhwalls höö,                                     8 pallmar.
No 6.  Item Hollmekiers ängen som
nu een deehl af siöön alldeles bort skiäm-
der ähr i dhet at wattnet går öfwer den bä-
ste tracten af ängen, som i för tijder har wa-
rit den bästa, no 7, men kan doch lijkwist
bekomma någet lijtet höö upp uth medh berget
och sijkedraaget,                                                2 pallmar.
No 8.  Ängen hemma i gierdet, af hårdwals höö,  5 pallmar.
                                                         Summa,   15 pallmar.
No 9.  Een lijten beeteshage widh qwarnan medh börke
och ahleskogh uthi, beete till een koo.
No 10.  Ett torp breede widh på gårdzens ägor widh
nampn Smahlebacken.
No 11.  Åhrligit uthsäde af sandjordh,                1 tunna 15 4/7 kappa.
No 12.  Een ängh medh ahle och börkeskogh uthi, aff
smått hårdhwalls höö,                                             3 pallmar.
No 13.  Qwarnetorpet breede widh ödesåker aff feemjordh
som för några åhr sedan äro ödelagde,                         6 6/7 kappa.
Dito kan blifwa höö i samma löcka,                           1/3 palm.
Till ofwanbemälte qwarnetorp äre inge qwarnar uthan alldeles
bortreefne ifrån sitt rum, no 14, i dhet att åån hafwer
sigh på andra sijdan om berget uthskurit, no 15.
No 16.  Een särkillt uthmark till ofwanbemälte gårdh som är
ganska stoor till widden hwar uppå een tracht finnes, skiön
graanskogh till giärdsle och i framtijder kan blifwa
blifwa timber uthaf om han icke hastigt uthödes, dito een deehl
öfwerwuxen medh skiöön liung, hwar uppå dee rijkeligen
kunna hafwa sin boskaps föda.
No 17.  3:ne sågeqwarnar i åån, een widh Öbyns ägor och 2:ne
mitt emot Torps, hwar uppå dee kunna såga om åhret, föruthan när tor-
raste sommar och starkaste winter ähr, skattar 5 daler silvermynt hwardera.
Item fiske i siöön Kiern och åån medh noot, röskier, miärdar och näät.
Item een twisteplatz som af uhrminnes tijdh, hafwer lydt och leegat
till denne gården och nu disputeras af herr Baron och capi-
tein Carl Gustaf Kruse på Brålandh, twisteplatzens
godhheet är 1 pallm höö och någet lijtet skogh sampt mu-
lebeete som ähr no 18.
Fleere lägenheeter hwarken eenskyllt eller samfällt är till att
finna till denne gården af hwariehanda natur dee wara
kunna, uthan dee icke äro specificerade.


(Karttext:)
Wahlbärgz ägor in till.
Bastegehlgas ägor.
Måse.
Måse.
Ahl-weens uth-mark.
Ängen Håhl-mekier.
Uthmarken aff siöön granskog denne dehl.
Liungmark.
Frisksiöön Tiärn.
Ängen Wåhthean.
Uthmarken.
Skave-rödh.
Shauszlevijkz ägor.
Leer-bärgz uth-mark.
Nohl ängen.
Rum-pan.
Ängen Slättan.
Räfhogen.
Brålandz ägor.
Hästhagz ängen.
Uthmarken.
Twisteplas.
Öbyns uthmark.


Amätt4 anno 1694 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


_____________
1Fel för små.
2Fel för kåhlgårdh.
3Fel för kåhltäppa.
4Fel för afmätt.