N1:63a(Tom sida:)
No 63.
Tårpane i Bahus län,
Säfvedahls härad och Ör-
gryte sochn,
Kindbo gåden i As< >
hems härad och Råda sochn.