N1:63b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Tårpa-ne och Kinbo
gården.


            Notarum explicatio.

Torpane, 2:ne mantahl crono i
byalagh medh 2:ne frälsehemman,
littra A och D, men dock af olijka stor-
leek i Giöteborgz och Båhuus lähn,
Säfwedahls häradt och Örgryte sochn
belägne.
Gården littra B, som Joen och Swen Ander-
son åboer, der till een kåhlgårdh som a-
leena denna gården till kommer, medh een
apell och några unga krijkonträä
uthi, dito een kåhlsängh in uthi, littra C,
kåhlgårdh hwaräst denne gårdens åboer sin
kåhl sättia kunna.
     Åhrligit uthsäde som hwart åhr såås.
No 1.  Een särskillt åkertäppa ofwan
för garden1, af sandjordh,                        5 4/7 kappa.
No 2.  Sandblandat sanmölla,   1 tunna   1 1/7 kappa.
No 3.  Leermölla,                     5 tunnor 31 5/7 kappa.
No 4.  Mager leerjordh,           1 tunna 26 1/7 kappa.
                               Summa,    9 tunnor     4/7.
No 5.  Rijsängen een deehl sijdhlänt belä-
gen af maawalls höö på denna gårdsens
teega sampt breede widh åkrarna,     9 1/8 palm.
Item hårdwalls höö på Groop-
engen och på dee andre hårdwalls
backarne som är till at finna
på denna gardzens2 deehl,                9 pallmar.
                                        Summa,  18 1/8 palm.
No 6.  Een lijten ingierdat haga som denne
gården är lijka interesserat uthi emot
gården littra C, hwaräst dee nyligst


har upp satt een solldat stugu, men
ingen åker är nu till att finna
uthan någet lijtet muhlebeete till
2 kalwar om åhret littra E, een
samfällt uthmark medh effterföl-
iande grannar 4 hemman, Torpa,
1/2t hemman, Wijkierr 1 hemman,
Fränttorp etc, samma uthmark
består af bergh och små bergzkullor
medh smått eene, liungh och grääs-
mark bewuxne, hwarast dee till
sine creaturs nödhtorffts uppehälle
hafwa kunna,
Fleere lägenheeter äro intet till att
finna till denne gården.

Dito cronohemmanet littra C, som An-
ders Nillson och Pehr Andersson åboer.
No 7.  Een kåhlgårdh som allena denna gårdh
tillkommer så nähr som een kåhlsängh går-
den littra B tillkommer som före för-
mällt är.
   Åhrligt uthsäde som hwart åhr uthsås.
No 8.  Een åkertäppa som allena denne
gårdh tillkommer af sandjord,                         5 3/7 kappa.
No 9.  Sandblandat leermölla,         1 tunna  24 4/7 kappa.
No 10.  Leermölla,                         2 tunnor 21 5/7 kappa.
No 11.  Mager leerjordh,               2 tunnor 24 4/7 kappa.
                                     Summa,    7 tunnor 12 2/7.
No 6.  Een lijten ingierdat hage som den-
ne gården är lijka interesserat uthi
emot gården littra B, hwaräst dee
nyligst hafwa uppsatt een soldate
stuga, men ingen åker är nu till att


finna uthan någet lijtet muhlebeete till 2 kalfwar
om åhret.
No 12.  Rijsängen een deehl sijdhländt belägen af maawalls
höö på denna gårdsens tega sampt brede widh åkerna,  8 1/3 palm.
Item hårdwalls höö på Groop ängen och på dee
andre hårdwalls backarna, som är till at fin-
na till denne gårdh,                                                         8 pallmar.
                                                                   Summa,    16 pallmar.
Littra E.  Een samfällt uthmark medh effterfolliande4 gran-
nar 4 hemman, Torpa 1/2 hemman, Wijkier 1 hemman,
Fränttorp etc, samma uthmark består af bergh och
små bergz kullar medh smått eene, liungh och grääs-
mark bewuxen, som dee till sine creaturs nödtorffts
uppehälle hafwa kunne, uthi ofwanstående höötahl
hafwer desse 2:ne gårdar een samfällt angeteegh5 medh
postgården littra A, som dee äre 3 lijka interesserat
uthi.

Littra A.  Kinbogården eller Råda i Askheems häradt
och Råda sochn belägit, cronohemman 1 mantahl, men nu
widh skattläggningen pröfwades ey högre kunna swara


förr än 3/4 mantahl.
No 1.  Een kåhltäppa hwaräst nagen3 kåhl kan sät-
tias uthi.
     Åhrligt uthsäde som hwart åhr såås.
No 2.  Sandjordh,                             3 tunnor 1 1/2 kappa.
No 3.  Sougjordh,                             1 tunna 15 1/3 kappa.
                                          Summa, 4 tunnor 16 5/6 kappa.
No 4.  Ängen medh eeke, börk,
ahl sampt allahanda små skogh bewuxen, af
maawals höö,                              20 pallmar.
Item hårdhwalls höö,                     9 1/2 pallm.
                               Summa,       29 1/2 palm.
No 5.  I samma ängh forna tij-
der warit een koohage som een deehl der af tienlig
är till ängh medh ahl, börck och annor små
skogh bewuxen.
No 6.  Uthmarken samfällt medh Råda etc,
bewuxen medh smått eene, liungh och annan
grääsmark, dett dee till sina creaturs nödh-
torfftige uppehälle hafwa kunna.
No 7.  Fiske i den färske siöön widh nampn
Rååda siöön.
Fleere lägenheeter finnes intet uthan dee icke
äro specificerade.


(Karttext:)
Qwibbärgz ägor.
Uthmarken.
Kinbogården.
Råda kiörkia.
Råda ägor.
Håhlbäckz ägor.
Fräntårpz ängh.
Ängen.
Grop ängen.
Säfvenäs ägor.
Höne-kullens ägor.
Uthmar-ken.
Rijssängen.
Säfvenäs ägor.
Uthmarken.
Hambras ägor.


Afmätt anno 1694 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


_____________
1Fel för gården.
2Fel för gårdzens.
3Fel för någen.
4Fel för effterfölliande.
5Fel för ängeteegh.