N1:64b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Knapegården och Amnurö
i Bahus lähn, Askhems häradt och sochn belägne.


          Notarum explicatio.

Littra A.  Amneröö, cronohemman ett halfft mantahl, men nu widh skatt
läggningen pröfwas ey högre kunna swara till än 1/4dingh.
No 1 och 2.  Är 2:ne kåhlgårdar der till, item uthi samma kåhlgårdh no 1,
6 stänger humblegårdh, tillijka medh någre asperträän der omkringh
wuxen.
              Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås.
No 3.  Een åkerlöcka af sandjordh,                        7 7/14 kappa.
Item ödesåker i samma löcka,                               7 kappa.
No 4.  Sandblandat leermölla,                             26 1/2 kappa.
No 3.  Dito sandjordh,                           1 tunna 29 4/7 kappa.
                                              Summa,  3 tunnor 6 4/7 kappa.
No 5.  Ängen medh eekeskogh uthi som är merendeels torr och een
deehl af samma ängh som så sijdlänt är belägen att när någen flodh
kommer står wattnet alldeeles öfwer och grääset förkrän-
kes, af smått maawalls höö,                                            3 1/3 pallm.
Item maa och hårdhwalls höö tillsammans,                      5 pallmar.
                                                                       Summa,  8 2/3 pallm.
No 6.  Een beeteshaage, men mästeedeelen beståandes af bergh så nähr som några små beetes
plattzar der emillan, beete till 2 koer om åhret.
No 7.  Den andra deehlen af öön sammaledes.
No 8.  Een hollme brede widh som består mäst aff bergh, lijtet berte1 till några getter om åhret.
Fiske i Salltsiöön som dee förmå kunna att hålla widh macht.
Fleere lägenheeter äro till denna gården intet till at finna uthan dee icke äro specificerade.


Littra B.  Askhemb eller Knape gården
kallat, cronohemman 1 heelt mantahl.
No 1.  Kåhlgårdar till ofwanbemälte gårdh som äre
intagne af giärdet hwar uthi någon kåhl
kan sättias.
      Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås.
No 2.  2:ne åkerlöckor af sandjordh,                       3 2/7 kappa.
No 3.  Sandh medh feemjordh,                2 tunnor 27 1/14 kappa.
No 4.  Sandmölla,                                   4 tunnor  9 1/2.
No 5.  Leermölla,                                    5 tunnor 15 11/14 kappa.
No 6.  Leerjordh,                                    2 tunnor.
No 7.  Eeen åkerlöcka afsij-
des derifrån uthi öster, af ma-
ger leerjordh,                                           1 tunna 31 1/14 kappa.
                                             Summa,   16 tunnor 22 5/7 kappa.

No 8.  Ängen meerendeels sijhländt belägen som är i byalagh medh andra till stöö-
tande gårdar, aff maawalls höö,                                                                30 palmar.
No 9.  Een deehl af samma ängh medh tufwor öfwerwuxen ofwan uppå,   16 2/5 palm.
                                                                                             Summa,      46 2/5 palm
No 19.  Uthi ofwanbemelte höötahle har denne gårdh een ängh inn uthi Hulltz ägor belägen neder
widh Salltesiöön uthi söödhwäst.
No 10.  Een lijten kalfhaage, beete till 1 kalff om åhret
No 11.  Een tompt till att innestänga boskapen uthi och uthi bemelte tompt är Kub-
begården lijka interesserat medh denne gårdh.
No 12.  Een samfällt uthmark som heela Askhems sochn är interesserat uti, bestar2 aff
bergh medh ahl, eene, liungh och annat smått muhlebeete der emillan
bewuxen, dett dee till sine creaturs nödhtorfftige uppehälle hafwa kunna.
Fiske i Salltesiöön som åboerne förmå att bruka och widh macht hålla.
Fleere lägenheeter äro intet till att finna till denne gården af hwariehanda natur
dee wara kunna, uthan dee icke äro specificerade


(Karttext:)
Frölunda Kyrkeby stombes ägor.
Hyllta och Soollijdh ängh.
Pijhle och Kåbbe-gårdz äng.
Hyllta ängh går in till.
Dito Sollijdh.
Kåbbe ängh.
Dito Hyllta ängh.
Pijhle ängh.
Hultz ägor.
Hyllta ägor.
Trägårdz ägor.
Hogzboos ägor.
Trägårdz ägor.
Langebergz ägor.
Langebergz ägor.
Elflandas ägor gåå in till.
Lilla Sollijdhz ägor.
Baaltorps ängar.
Askhems åker och ängh.
Askhems ängh.
Askhembs angh3.
Ask-hems ängh.
Askhems ägor.
Kåbbegården.
Askhems uthmarken går in till, som heela sochnen är interesserat uthi.
Askhems kyrkia.
Askhem.


Afmätt anno 1694 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.

______________
1Fel för beete.
2Fel för består.
3Fel för ängh.