N1:65b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Ängåhs och Tåfta i
Bahuus lähn, Askhems häradt och Frölun-da sochn belägne.


          Notarum explicatio.

Littra A.  Ängås cronohemman 1 mantahl.
No 1.  2:ne kåhlgårdar, der uthi åboen någon kåhl sättia kun-
     na, item i samma kåhlgårdh är till att finna några unga
     krijkonträä, tillijka medh några eeker, pijhl, ahl och
     salde trään.


   Åhrligt uthsäde som hwart åhr såås.
No 2.  Sandblandat leermölla,            1 tunna  6 5/7 kappa.
No 3.  Någet stark och hårdh leer-
     mölla,                                           2 tunnor 20 1/7 kappa.
No 4.  Godh leermölla,                      3 tunnor 16 2/7.
No 5.  Stark leerjordh,                       1 tunna 29 6/7.
No 11.  Een åker lycka som nu
       är een deehl i åker och
       deehl öde, af sandjordh,                            29 4/7.
                                        Summa,   10 tunnor  6 4/7 kappa.
No 6.  Ängen till bemälte gådh är een deehl sijdh-
       ländt belägen, af mawals höö,             16 pallmar.
No 7.  Nällkins ängen är myket litet
      till höö effter sin widd öfwer-
     wuxen medh tufwor och
     smådt hårdhwalls höö,                           2 1/3 palm.
No 8.  Item godt hårdwalls höö
     emillan åkrarna,                                     6 pallmar.
                                               Summa,   24 1/3 pallm.
No 9.  Een lijten kalf-
     hage nordost in till gården medh små
     bergzkullar, beete till 2 kalfwar om
     åhret.
No 10.  Ett lijtet stycke mulebeete wästan
     ifrån gården som merendeels består
     af bergh och bergzkullar, hwaräst dee sine
     creatur när som förefalle att dee skohla
     hafwa dem widh handen.
Uthmarken samfällt medh 2 parterna af Frö-
lunda sochn som är 1/2 fierdingz wagh1 när
ifrån gården belägen, een stoor deehl aff
bergh och smått eene, liungh och annatt
mulebete öfwerwuxen, som åboerne kun-
na hafwa sitt nödtorfftiga muhlebeete.
Fiske i Salltsiöön af allahanda fiske
som een bonde förmår widh macht hålla.
Dess uthan hafwer 2:ne gårdar, Rudh och
Jernbrut sine ängar in uti denne gård-
sens ägor belägne.
Fleere lägenheeter äro intet till at finna
till denne gården aff hwariehanda na-
tur dee wara kunna, uthan dee icke
äro specificerade.


Toffta, twänne 1/2wa cronohemman,
södra gården, littra B som Anders åbor,
der till een kåhlgårdh hwaräst åboerne der
uthi någen kåhl sättia kunna, item i
samma kåhlgårdh några små unga
krijkonträän.
   Åhrligt uthsäde som hwart åhr såås.
No 1.  Leermölla,                   2 tunnor 15 3/14 kappa.
No 2.  Skarp leera,                 1 tunna 21 5/14 kappa.
No 4.  Funjordh med berg-
     sugh beblandat,                              18 9/14 kappa.
                              Summa,   4 tunnor 23 3/14 kappa.
No 6.  Ängen sijdhländt belägen, aff
     maawalls höö,                            8 1/2 pallm.
No 17.  Item een deehl af samma
     ängh medh tufwor meren-
     deels öfwerwuxen och allde-
     les in uti andra ägor belä-
     gen på fyra ställen, af smått
     hårdwalls höö,                           5 palmar.
                                      Summa, 13 1/2 pallm.
Uthmarken samfällt medh twå parterne
af Frölunda sochn som är 1/4dingz
wägh när ifrån gården belägen, som
een stoor deehl är bestående af bergh
medh smått eene, liungh och annatt
muhlebeete bewuxen, dhet åboerne
till sine creatur nödhtorfftigheet
bruka kunna.
Fiske i Sallte siöön som dhe effter
sin lägenheet mächta att bruka.
Fleere lägenheeter äro till denna
gården intet att finna, aff
hwariehanda natur dee wara
kunna, uthan dee icke äro
specificerade.


Littra C.  Dito cronohemmanet nohlgården som
Joen Halfwarsson åboer, doch af olijka lägen-
heeter, der till een kåhlgårdh hwaräst nå-
gen kåhl kan sättias uthi, item brede widh
een lijten betestäppa till een kalf om
åhret.
  Åhrligit uthsäde som hwart åhr såås.
No 8.  Leermölla,                           2 tunnor 17 3/14.
No 9.  Skarp leera,                         1 tunna  23 13/14.
No 3.  Sandblandat leermölla,                       28 5/7.
                                       Summa,  5 tunnor  5 6/7.
No 6.  Ängen sijdhlänt af maawalls
     höö,                                       8 pallmar.
No 7.  Item een deehl som är
     merendeels öfwerwuxen medh
     tufwor medh hårdwalls höö,   3 1/2 pallm
                                  Summa,  11 1/2 pallm.
Uthmarken samfällt
medh twåparterna af  Frölunda sochn
som är 1/2 fiärdingh wägh när ifrån
gården belägen, som är een stoor deehl
bestående af bergh medh smått eene,
liungh och annat muhlebeete öfwer-
wuxen som åboerne till sine crea-
turs nödhtorffigheet bruka kunna.
Fiske i Salltesiöön af allahanda
slagh, som een bonde förmå att
hålla widh macht.
Dessuthan hafwer 2:ne andra gårdar
ängiar uthi denna gårdsens ägor.
No 18.  Stombens ängh.
No 19.  Backa ängh.
Fleere lägenheeter äro intet till att
finna till denne gården af hwarie-
handa natur dee wara kunna,
uthan dee icke äro specificerade.


(Karttext vänstra:)
Ruudz ägor.
Nählkiärs ängen.
Buuas ägor.
Kanne-bäcks ägor.
Järn-bråtz ängh.
Tåfta ängh.
Ruudz ängh.
Ruudz äng.
Järnbråtz ängh.
Ruudz ängh.
Frölunda ängh.
Bua änng.
Ruudz ängh.
Håhltz ängh.


(Karttext högra:)
Kongz ängen.
Järnbråtz ängh.
Ruudz ängh.
Stommens och Kiörkebyz ängh.
Kiörkebyz ängh.
Ruudz och Buuaz ängh.
Ängåhs ängh.
Bac-kas äng.
Kiör-kebyz ängh.
Hålt och Sohllij ängh.


Afmätt anno 1694 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


_____________
1Fel för wägh.