N1:66b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Hållycke i Bahuus
lähn, Askhems häradt och Fästbergz sochn belägit.


         Notarum explicatio.

Littra A.  Håhllycke, cronohemman 1/2t och nu widh skattläggningen
pröfwades ey högre kunna swara till än 1/4 mantahl.
No 1.  Åhrligt uthsäde af sandjordh ganska mager,               16 1/4 kappa.
No 2.  Dito ödesåker aff skarp sandjordh, men nu intet
i manna minne när något aff honom war
i bruuk,                                                                    3 tunnor 2 1/2 kappa.
No 3.  Ängen ganska skrinn och mager aff liungh mästendee-
leen öfwerwuxen och kan medh möda uthi medellmåttigh
åhr kasta aff sigh smått skarpt hårdhwalls höö medh liungrijss
beblandat,                                                                      3 1/8 pallm.

Uthmarken samfällt som störste deelen af Fästbergz sochn der uthi
äro interesserade, hwilcken meerendeels består uthaff bergh
medh smått liungh och eener bewuxen, sampt någen grääs
mark emillan bergen dhet dee till sin boskaps föda hafwa
kunna, hwilcken gårdh och är belägen in uthi samma uthmark.
Fleere lägenheeter äro intet till att finna till denne gården
uthaf hwariehanda natur dee wara kunna, uthan dee icke
äro specificerade.


(Karttext:)
Fästbärgz sochns uthmark.
Gräntzsar om kringh denne gårdens ägor.
Ängen.


Afmätt anno 1694 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.