N1:67b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Tullebo i Bahuus
lähn, Askhems häradt och Kållerö sochn belägit.


         Notarum explicatio.

Littra A.  Tullebo, cronohemman 1 heelt mantahl men nu widh skattläggningen pröfwa-
     des ey högre kunna ståå eller swara före än 3/4 mantahl.
No 1.  Twänne kåhlgårdar, den eena medh een apell och några unga krijkonträä uthi.
                Åhrligt uthsäde som hwart åhr såås.              
No 2.  Aff sandjordh,                                                     6 tunnor 23 1/2 kappa.
No 3.  Gierdes ängh, hårdhwalls höö,
  Item maawalls höö,
No 4.  Een ängh medh eek, ahl och biörkeskogh bewuxen, af maawall, 5 pallmar.
    Item hårdwalls höö,                                                                         2 1/2 pallm.
                                                                                       Summa,     10 1/2 pallm.
No 5.  Een lijten kalfwehaage som meerendeels är bestående af bergh, beete der
     emillan till 2 kalfwar om åhret.
No 6.  Uthmarken samfällt medh liungh och annat smått mulebeete bewuxen dhet
     dee till sina creaturs nödhtorfftige uppehälle hafwa kunna.
No 7.  Fiske i friske siöön som går in till.
     Dessuthan hafwer Tullebo ägor in uthi Wåmmedaals egendomb, nembligen.
No 16.  Är Tullebos ladha som står in uthi Wammedahls ägor.
No 2.  Uthsädhe aff sandh medh något leerjordh beblandat,        1 tunna 2 1/2 kappe.
No 3.  Ängh på 7 ställen uthi samma egendomb, af maawals höö,   9 pallmar.
     Item hårdhwalls höö,                                                                2 1/2 pallm.
                                                                                  Summa,    11 1/2 pallm.
     Fleere lägenheeter äro intet till att finna till denne gården.


(Karttext vänstra:)
Wåmedahl.
Kålle-rödz och Apell-gårdz ägor.


(Karttext högra:)
Uthmarken gåår in till.
Nohl Tullebos ägor.
Ängen.
Liungmark.
Frisk siöö.
Liunghmark.


Afmätt anno 1694 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.