Norrby:18


(Rubrik:)      Boberghz häradh

Notarum Explicatio

A   Örbäck hemman                                      2
B   Norre gierdet vthsäde                              11 3/4 tunna
C   Wästergierdet vthsade1                            15 ½ tunna
D   Hårdwaldzengh till höö                              24 laß
E   En lijten engehage af hårdwald till höö      1 laß
F   En lijten hårdwaldz engehaga till höö        1 laß
     Giärdeshöö i littera B till                           4 laß

1   Frelsehemman jbidem                               ½
     Hafuer i byamåll 30 alnar bredh åker.
B   Vthsäde i Norrgierdet                             5 7/8   }  tunna
C   Vthsäde i Wästergierdet                         7 3/4
D   Hårdwaldz engh till höö                          12
E   Engh till höö                                            ½      }  laß
F   Engh till höö                                            ½
     Gierdesengh i B till höö                            4
     Detta hemman hafuer engh widh Gislarp
     folio 34 littera F    till höö                         4 laß
G   En beteshaghe kommer både gårderna till.
H   En beteshage kommer bådhe hemmanen till.

2   Frelsehemman jbidem                              ½
     Detta hemman ähr lijka stort i alle lägenheter medh numero 1
     både in qualitate et quantitate.
     Detta hemman hafuer engh wid Gislarp folio 34
              littera F    till höö                            4 laß
K   En beteshage enskijlt till numero 2.
L   En disputerligh haghe emellan Bäckeby och
     Örbäck.
     Till ofuanbemälte Örbäck ähr nödtorfftigh skog och vthmark.
I    En engh till Bäckeby till 3 laß höö folio 10.

(Karttext:)

Här tager Bäckeby ägor widh
Hårdwaldz engh
Södherby ägor proxime
Beteshage
Betes haghe
Örmylla
Skeen waldz lind
Sandh och örmylla
Öriord
Bäckeby skogh proxime
Örmylla
Såndh och örmylla
Såndhiord
Waalsta engh tagher här widh
Betes hage
Beteshage
Öriord
Betes haghar
På denna sijdan möter Tröstorps ägor


1 D.v.s. Vthsäde.