Norrby:24


(Rubrik:)      Boberghz häradh        

Notarum Explicatio

1    Walsta skattehemman                        1
      Vtjordar                                            4
      Ähre frelse vnder Noorby.
      Denne förbemälte vtjordar brukas inne med
      gården och ingen weet berätta huru stoora
      dee ähre eller hwar dee äre belägna
      vtan äre nu här inräknade.
A   Norregierdet vtsäde                          25 tunnor
B   Södregierdet vtsäde                          23 ½ tunna
C   Stoorengen blifwer när medelmåtigh gräs-
      wext är till höö                                  40 laß
D   Lilleengen till höö                              38 laß
E   En engh kallas Kyrke hagan till höö    10 laß
     Gierdes engh i A till höö                     10 laß
     Gierdes engh i B till höö                      26 laß

     Dette hemman hafwer en engh kallas
     Sätret belägen wid Gislarp till höö      8 laß
     littera F folio   34
     Till Walsta är skogh till timmer, swidie,
     gierdzel och wedebrand och vtmark till
     nötorfften.
     Detta hemman hafuer en vthiordh i Tröstorp folio 33 numero 3
     och hafuer der i byamåll 16 alnar bred åker.
     Vthsädhe i Wästergierdhet                 2 11/16 tunna
     I Östergierdhet                                  1 ½ tunna
     Engh till höö                                      6 laß 4 såtar
     Detta hemman hafuer ett torp i Tröstorp folio 33 numero
     4 och ähr hijt transporterat.
     Vthsädhe                                           2 ½  tunna
     Engh till höö                                       3 laß

(Karttext:)

Här tagher Södherby ägor widh
Slät skeenwaldz lind
Leermylla
Leermylla
Södherby faarwägh till vthmarken
Godh hård waldz engh
Leer mylla
Leer mylla [mylla]
Hårdhwaldz engh med granskog
Leer mylla
Leer mylla
Slät skeenwaldz lind
Slätt skeen waldz lind
Skeen waldz engh med tofuer
Gran skogh
Skoghigh skeenwaldz engh
Tofuigh skeen waldz engh
Måswaldz engh
Skeen waldz engh full medh granskogh
Tröstorps ägor proxime
Skeenwaldz engh

(Utanför ramen:)

Numero 3