Norrby:33


(Rubrik:)      Klåckerijke sochn

Notarum Explicatio

A    Tröstorp hemman                                          2
      Skatte vthjord                                                1
      Är frelse vnder Noorby.
B   Wästregierdet vtsäde                                      15 tunnor
C   Östre gierdet och norre gierdet vtsäde            12 ½ tunna
D   Hårdwaldz engh om höö                                15 laß
     Gierdes höö hwart annat åhr                            5 laß
     Dett andra åhret halffparten mindre.
     Till denne by är och en vtengh belägen wid
     Gißlarp om höö                                               19 laß
     hwilkens quantitet fins wijdare igen på Giß-
     larps affrijttningh folio 34 och littera F.

1    Östergården frelsehemman                              ½
      Hafwer i byemål                           39 alna bred åker.  
      Vtsäde i Wästregierdet                                    6 3/8 tunna   
      I öster och norre gierdet vtsäde                       4 ½ tunna        
      Engh till höö als                                               16 laß
                                     Och <...> såtar.

2   Wästregården jbidem frelsehemman                  ½
     Är lijka stoort vthi alla commoditeter med
     Östregården numero   1
3   Jbidem en vtjord som lyder till Walstad folio
     24. Hafwer i byamål    16 alna bred åker.
     Vtsäde i wästregierdet                                      2 11/16 tunna
     I östre och norregierdet vtsäde                         1 ½ tunnor
     Engh till höö pro qvota als                                6 laß
                                              och                         4 såtar

4   Är ett torp, lyder till Walsta och hafwer
     sin åker och engh för sigh sielff. Folio 24.
E   Vtsäde                                                            2 ½ tunna
F   Engh aff skeenwald om höö                             3 laß
     Till denne by är ringa skogh, doch vtmark till
     nötorfften.            Fijskewatn intet.
                Fleere nyttigheter fins intet.

(Karttext:)

Skeenwaldz engh
Walsta ägor proxime
Betes hagha
Öriord
Ör och sånd iordh
Hårdh waldz engh
Såndhiordh
Sandh mylla
Såndh mylla
Beteshage till numero 2
Scala vlnarum