Norrby:411

(Rubrik:)      Klåckerijke sochn

Notarum Explicatio

A   Tolarp skattehemman         2 halfua
          Cronehemman       ½
          Ähr frelse vnder Noorby.
B   Ett åhrs vtsäde                   17 tunnor    
C   Annat åhrs vtsäde              16 ½ tunna    
E    Engh till höö                      28 laß
F    Engh till höö                      5 laß
      Gierdes engh till höö i B    16 laß

1   Skattehemman                    ½
     Frelse vnder Noorby.
     Hafwer i byamål 30    aln bred åker.
B   Ett åhrs vtsäde                   8 ½ tunna
C   Andra åhrs vtsäde              8 1/4 tunna
E   Engh till höö                       12 laß
B   Engh till höö och i B            8 laß
     Detta hemman hafwer en åker
     i Berga littera O folio 37.
     Vtsäde                                1/4 tunna
F   Engh till höö                        2 ½ laß
     Detta hemman hafwer en vtjord
     i andra Tolarp numero 6.
     Och hafwer i byamål   14 alna bred åker.
     Vtsäde i D                          1 7/8 tunna
     Vtsäde i G                          1 3/8 tunna
     Engh wid Hanarp till hö       2 laß
     littera K folio 25.


2   Cronehemman jbidem                                     ½
        Frälse vnder Noorby.
     Hafwer i byamål   15 alna bred åker.
B   Ett åhrs vtsäde                                                4 1/4 tunna
C   Annat åhr vtsäde                                             4 1/8 tunna
E   Engh till höö                                                    6 laß
     Gierdes engh i B till höö                                   4 laß
F    Engh till höö                                                   1 1/4 laß  

3    Skattehemman ibidem                                     ½
      Är frelse vnder Noorby.
      Hafwer i byamål 15 alna bred åker
      och är lijka i alla commoditeter med
      numero 2.        Dette hemman hafwer
      en skatte vtjord i andra Tolarp
      numero 7. hafwer i byamål                             44 alnar.
      Vtsäde i D                                                     5 5/8 tunnor  
      Vtsäde i G                                                     4 ½ tunna
      Engh wid Hanarp till höö                                10 laß
      Littera <...>        folio <...>
      Beteshagar 3 stycke äro nume-
      rerade med det taal som sielfwe
      hemmanet är numererat med.

     Till denne offwanbemälte by Tolarp
     är ringa skogh och vtmark.
     Effter denne by Tolarp är
     särskildh med sine ägor altså
     är och hwar särskildt note-
     radt.

I   Tolarp hemman                                                2 halfva
                              Vtjordar                                 2   
            Ähro frelse vnder Noorby.
D   Ett åhrs vtsäde                                                18 1/4 tunnor
G   Annat åhrs vtsäde                                           13 3/4 tunnor
      Engh wid Hanarp littera K folio 25, till höö       32 laß
4    Skattehemman                                                 ½
          Hafwer i byamål   50 alnar bred åker
      Ett åhrs vtsädhe                                              6 ½ tunna
      Annat åhrs vtsäde                                           4 3/4  tunna
      Engh wid Hanarp littera K folio 25, till höö       12 laß
      Detta hemman hafwer en skatte vtjord i Hanarp folio
      27 numero 3.
         Hafwer i byamål vthi Hanarp   80 alnar bred åker.
      Ett åhrs vtsäde i B                                           6 tunnor
      Annat åhrs vtsäde i C                                      7 3/4 tunnor
      Engh i D till höö                                               5 ½ laß
      J lille engen E till höö                                        4 laß
      Gierdes engh i F till höö                                   4 laß
      Gierdes engh i G till höö                                   2 laß

5   Frelsehemman                                                  1/4
      
Hafwer i byemål 32 alna bred åker
D   Ett åhrs vtsäde                                                 4 1/8 tunna
G   Annat åhrs vtsäde                                            3 1/8 tunna
      Engh wid Hanarp littera K folio 25, till höö       8 laß

6   En skatte vtjord till skattegården i andra Tolarp numero 1.
     Hafwer i byamål   14 alnar och är transporterat till sielffva
     gården och fins med sin lägenhet i den andra [andra] columna
     numero 6.

7   En skatte vtjord ibidem till skattegården i andra Tolarp nu-
     mero 3 och fins der med alla sine lägenheter beskriffwen
     och specificerat.

(Karttext:)

Såndh mylla
Såndh mylla
Såndh myllla
Här tagher Täcktöö ägor widh
Dungiord
Hårdwaldz lindh
Skeenwaldz lindh
Granskogh
Suartmylla
Tofwigh skeen waldz engh
En lööt eller vthmarck
Såndh mylla
Skeenwaldz lindh
Såndh mylla
Hård waldz engh
Här på denna sijdhan tagher Hanarps ägor widh
Dung iord
Beteshagha
Såndh mylla
Sånd iord
Såndh iord
Såndh mylla
Beteshagha
Beteshagha
Såndh mylla
     
 1 Sidorna 37-40 saknas i volymen.