Norrby:46-47

(Rubrik:)      Boberghz häradh        Lönsåås sochn

Notarum Explicatio

A   Hyttringhe hemman
B   Vthsädhe i Wästergierdhet till hela byen            39 ½ tunna
C   Vthsädhe i Östergierdet till heele byen              32 5/8 tunna
D   Hårdwaldz engh till heele byen                        61 laß

1   Frelsehemman jbidem                                      1
     Hafuer i byemåll 21 alnar bredh åker
B   Vthsädhe i Wästergierdhet                               10  } tunna
C   Vthsädhe i Östergierdhet                                  8 ½
D   Engh till höö                                                    16 laß

2   Frelsehemman jbidem vnder Norby                   1
     Hafuer i byemåll 29 alnar bredh åker
B   Vthsädhe i Wästergierdhet                                14  } tunnor
C   Vthsadhe1 i Östergierdhet                                 11 ½
D   Engh till höö                                                     20 laß

3   Frelsehemman jbidem                                         ½
     Hafuer i byemåll 10 alnar bred åker.
B   Vthsädhe i Wästergierdhet                                  4 1/4 } tunna
C   Vthsädhe i Östergierdhet                                    4 1/8
D   Engh till höö                                                       8 laß

4   Skattehemman jbidem                                         1
     Hafuer i byemåll 23 alnar bredh åker.
B   Vthsäde i Wästergierdhet                                    11 1/4 } tunna
C   Vthsäde i Östergierdhet                                        9 ½
D   Engh till höö                                                        17 laß
      Detta hemman hafuer en skatte vthjordh i Råå och
      Hagheby ägor numero 5 folio 36 och hafuer dher i
      byemåll 23 alnar bred åker hijt transporterat af  Boberg häradz boken
     
folio 36.
     Vthsädhe i Norregierdhet                                      8  }  tunnor
     Vthsädhe i Södregierdhet                                      9
      Engh till höö                                                        11 laß
     Theslijkest hafuer och dhenne ofuanbemälte skattegårdh en skattevthiord i
      Lönsåås folio 45 numero 3 och hafuer dher i byemåll
      17 alnar bredh åker.
      Vthsädhe i Östergierdhet                                      2  }  tunnor
      Vthsädhe i Wästergierdhet                                   2
      Vthsädhe i en wreet                                             1/4 tunna
      Engh till höö                                                        3 såtar

     Till Hyttringe ähr nödtorfftigh vthmark och mulebete,
     dock ganska ringha skogh.
     Sammalundha hafuer och skattegårdhen numero 4 en
     engh widh Bondarp till höö                                   1 laß
     folio 51 littera G.

(Karttext:)

Tofuigh hård waldz engh
Här på denna sijdhan tagher Råå ägor widh
Swart mylla
Örmylla
Suart mylla
Swart mylla
Ör mylla
Här tagher Gillarps ägor widh
Beteswald
Leer mylla
Betes wald
Scala ulnarum

1 D. v. s. vthsädhe.