Norrby:50-51

(Rubrik:)      Boberghz häradh         Lönsåås sochn

Notarum Explicatio

A   Skefui och Bondarp hemman
      hafue sine ägor tillsamman och gå medh huarandra
      i skiffte bådhe i åker och engh, skog och marck.
      Vthiorder                                                                  <...>
B   Vthsäde i Östergierdhet                                             45 tunnor
C   Vthsäde i Wästergierdhet                                          52 3/4 tunnor
D   Vthsädhe i Östergierdhet                                           10 tunnor
E   Vthsädhe i Wästergierdhet                                         10 tunnor
F   Engh till hele byen                                                      124 laß

1   Bondarp cronehemman                                              ½
     Hafuer i byamål 21 aln bredh åker.
B   Vthsädhe i Östergierdet                                             8 ½  }  tunnor
C   Vthsädhe i Wästergierdhet                                         8
F   Engh till höö                                                               16 laß

2   Frelsehemman jbidem                                                1
     Hafue<>r i byamål 4 alnar bredh åker.
B   Vthsädhe i Östergierdhet                                           19  }  tunnor
C   Vthsädhe i Wästergierdhet                                        17 3/4
F   Engh till höö                                                              34 laß

3   Skefui frelsehemman vnder Norby                              1
     Hafuer i byemåll med Bondarp 32 alnar bredh åker
B   Vthsäde i Östergierdhet                                             13  }  tunnor
C   Vthsädhe i Wästergierdhet                                         12 ½
F   Engh till höö                                                               26 laß

4   Jbidem frelsehemman                                                  <...>
     Hafuer i byeskifte 8 alnar bredh åker.
B   Vthsädhe i Östergierdhet                                            3  }  tunna
C   Vthsädhe i Wästergierdhet                                         3 1/4
F   Engh till höö                                                               6 laß

8   Skattevthiordh jbidem                                                 1
     Lydher till skattegårdhen i Hambra numero  <...>   folio  <...>
      
ähr lijka stor i alla lägenheeter medh numero 4.

5   Cronehemman ibidem                                                  ½
     Hafuer i byeskiffte 24 alnar bredh åker.
B   Vthsädhe i Östergierdhet                                             8 ½  }  tunna
C   Vthsädhe i Wästergierdhet                                          8
F   Engh till höö                                                                20 laß
     Detta halfua cronehemman och effterskrefne
     frelsehemman hafua tuenne gierdhen enskijlt
     så att förskrefne hemman komme intit medh
     dem der vthi i gierdhen D och E vthi i skiffte.
     Och detta hemman numero 5 begynnar i byemåll
     och hafuer 23 alnar bredh åker.
D   J Östergierdhet vthsädhe                                            2 1/4  }  tunna
E   I Wästergierdhet vthsädhe                                          2 1/4

6   Frelsehemman Jbidem                                                 ½
     Hafuer i byemåll i E och D 44 alnar
     bredh åker.
D  J Östergierdhet vthsädhe                                             4 ½  }  tunna
E   I Wästergierdhet vthsädhe                                          4 ½
F   Engh till höö                                                               10 laß

7   Skattevthiordh till Ebbarp                                           1
     Hafuer i byamåll 34 alnar bredh åker.
D   Vthsädhe i Östergierdhet                                           3 1/4  }  tunna
E   Vthsädhe i Wästergierdhet                                         3 1/4
F   Engh till höö                                                               6 laß

9   En åker eller vthiordh vthsädhe                                   ½ tunna
     Brukas till numero 3.
G   En engh till Ebbarp till höö                                         6 laß
      folio 55    littera G i Bobergz häradz booken
      Jbidem till skattegården numero 4 folio 47 eng til höö 1 laß
H   En engh till Lönsåås till höö                                        10 laß
      folio 45 numeris 1, 2, 3.
I    En engh till Hambra till höö                                         16 laß
     folio i Bobergzhäradz boken 53.
K   En engh till Snaflundha till höö                                    12 laß
      folio 48.

     Till förbemälte Bondarp och Skefui ähr nödtorfttig[o]
     skogh och vthmark.

(Karttext:)

Skogigh skeenwaldz engh
Leer mylla
Leer mylla
Skoghigh skeenwaldz
Skogigh skeenwaldz engh
Skogigh skeenwaldz engh
Örmylla
Sandhmylla
Skoghigh skeenwaldz engh
Sandh mylla
Suart mylla
Swart mylla
Swart mylla
Scala ulnarum