Norrby:52

(Rubrik:)      Boberghz häradh        

Notarum Explicatio

A   Kårsta hemman                                                   2
B   Vthsäde i Norregierdhet till hele byen                   34  }  tunnor
C   Vthsädhe i Södhregierdhet                                   38
D   Engh till höö                                                         52 laß

1   Skattehemman frelse vnder Norby                        1
     Hafuer i byemåll 54 alnar bredh åker
B   Vthsädhe i Norregierdhet                                     21 ½ tunna
C   Vthsädhe i Södhregierdhet                                   23 ½ tunna
D   Engh till höö                                                         34 laß
     Vnder detta ofuanbemälte hemman brukas en
     cronevthiordh rentar 3/4 tunna korn som
     inghen weet huru stor hon ähr, eller
     huar hon ähr belägen, derför kundhe
     hon intit särskilt afmätas och vthrecknas.

     Detta ofuanbemälte skattehemman hafuer tuenne skatte-
     vthiordher i Åkerby numero 4 och 5, folio 65
     och ärhe hijt transporterade.
     Numero 4 hafuer i byemåll i Åkerby 10 alnar bredh åker.
     Vthsädhe i Östergierdhet                                      2 tunna
     Vthsädhe i Wästergierdhet                                   1 ½ tunna
     Engh till höö                                                         4 laß

     Den andra vthiordhen numero 5 ähr lijka
     stor i alla lägenheeter medh numero 4 vthi
     Åkerby folio 65.

2   Kårsta frelsehemman                                            1
     Hafuer i byemåll 32 alnar bredh åker.
B   Vthsäde i Norregierdet                                         12 ½  }  tunnor
C   Vthsäde i Södregierdet                                         14 ½
D   Engh till höö                                                         18 laß
     Till Kårsta ähr vthmarck och mulebete
     till nödhtorfften

(Karttext:)

Här på denna sijdhan om stora landzwäghen tagher Östersta ägor widh
Sandh mylla
Leer mylla
Sandh mylla
Östersta ägor proxime
Tofuigh skeenwaldz engh
Suart mylla
Såndh mylla
Ör mylla
Dunghiord
Suart mylla
Åßmesta ägor tagha här widh
Skeen waldz engh medh skogh och tofuer
Hagheby ägor tagha här widh