Norrby:58-59


(Rubrik:)      Boberghz häradh        

      (Fortsättning av Notarum explicatio från folio 57)

      Engh i littera D till höö                                                    1 ½ laß
      Engh i littera E till höö                                                    4 laß
      Engh i littera F till höö                                                    2 laß 6 såtar
      Gierdhes eng i Westergierdhet huart annat åhr                 2 laß 6 såtar
      Gierdhes en<g> i Östergierdhet huart annat åhr               1 ½ laß
7    En tompt vthsädhe                                                         1 tunna
      Engh ibidem till höö                                                        1 laß  

8    Frelsevthiordh jbidem                                                     1
      Lydher till frelsegårdhen i Kulla numero 3 och ähr lijka stort i alla
      lägenheeter medh cronegårdhen numero 7 och ähr transporterat
      ad suum locum.

9    Skattevthiordh                                                               <...>
      Lydher till skattegårdhen i Kulla numero 1.
      Och hafuer i byemåll 15 alnar bredh åker.
      Vthsädhe i Wästergierdhet                                            5 1/4 tunna
      Vthsädhe i Östergierdh[erdh]et                                     4 1/8 tunna
      Engh i littera D till höö                                                   1 2/3 tunna
      Engh i littera E till höö                                                    6 laß 2 såtar
      Engh i littera F till höö                                                    4 laß
      Gierdhes engh i Wästergierdhet huart annat åhr              4 laß
      Gierdhes engh i Östergierdhet                                        1 2/3 laß
     
10   Skattevthiordh jbidem                                                  1
       Lydher till skattegårdhen i Kulla numero 4
       och hafuer i byemåll 5 alnar bredh åker.
       Vthsädhe i Wästergierdhet                                           1 3/4  }  tunna
       Vthsädhe i Östergierdhet                                             1 ½
       Engh i Littera D till höö                                                8/9 laß
       Engh i Littera E till höö                 }                             2 laß 1 ½ såtar
       Engh i Littera F till höö                                                1 laß 3 såtar
       Gierdheseng i Wästergierdhet till höö                            8/9 laß
       Gierdhes eng i Östergierdhet till höö                             1 laß 3 såtar

11   Skattevthiordh jbidem                                                  1
       Lydher till skattegårdhen i Kiärarp numero 1 folio 40
       och ähr lijka stor i alle lägenheeter medh numero 10,

12   Cronevthiordh jbidem                                                  1
       Rentar en örtugh och ähr en lijten engehagha
       till höö                                                                         1 laß

       Till ofuanbemälte Stora Walla ähr skogh till giersle och
       wedhebrandh, och elliest vthmarck och mulebete till nödh-
       torftten.

W   Är en åker lydher till cronegårdhen i Flijsta som kallas Präste-
       gårdhen, belägen i Bobergz häradh vthsädhe                2 3/4 tunna
       Förbemälte cronegårdh hafuer i byamåll vthi engen littera H
       8 alnar i byemål, och drager höö                                  2 laß

(Karttext:)

Starwaldz engh
Stkeenwaldzengh
Starwaldzengh
Beteshagha
Hårdhwaldz engh          
Starwaldz engh
Hårdhwaldz engh
Hårdwaldz engh
Leerjord
Skeenwaldz engh medh tofuer
Dungiord
Leeriordh
Leeriordh
Leeriordh
Här på denna sijdhan tagher Håckla ägor widh
Leermylla
Hårdhwaldz engh
Godh hårdwaldz engh
Skeenwaldz lindh
Godh hårdwaldz engh
Leeriord
Denne bäck skillgher emellan Gulbergz häradh och Bobergz häradh och Flijsta äghor tagha här widh
Skeen waldz lind medh tofuer
Leer mylla
Godh hårdwaldz engh
God hardwaldz engh
Leeriord
Skeenwaldz engh
Leeriord
Leeriord
Skeenwaldz engh med tofuer
Leeriord
Här tager Kullersbro och Hartorps ägor widh
Skeenwaldz engh medh tofuer
leeriord


1 Uppgift saknas.