Norrby:75

(Rubrik:)     Chrisbergha sochn

Notarum Explicatio

1   Chrisbergha kyrcka
2   Frelsehemman vnder Norby                  1
     Hafwer enskijlte ägor och intit går i skiftte.
A   Norregierdhet vthsädhe                        8 1/4 tunna
B   Östergierdhet vthsädhe                         9 3/4 tunna
C   Hårdhwaldz engh till höö                      12 laß
NB Hårdwaldz engh till höö                       12 laß

2.  Hårdhwaldz engehagha till höö              2 laß

3   Klåckaregårdhen cronehemman
D   Ett åhrs vthsädhe                                   3/4  }  tunna
E   Annat åhrs vthsädhe                               1
     Till Klåckaregårdhen ähr en engh widh Paradijs folio 79
     littera P till höö                                      3 laß
     Noch widh Hunnekulla en engh till höö    3 laß
     Folio i Bobergz häradzboken 69 littera I. 

4   Prästegården jbidem hemman                  1
     Hafuer och sine enskijlta ägor
F   Vthsädhe i Norregierdhet                        5 1/4 tunna
G   Vthsädhe i Södhregierdhet                      4 3/4 tunna
H   Sanck starwaldz engh till höö                   16 laß
     Till prestegårdhen ähr tuenne åkrer i Högby gierdhe.
Y   En åker i Högby gierdhe vthsädhe            ½ tunna
Z   En åker i Högby gierdhe vthsädhe            ½ tunna
     Till Krigzbergh ähr godt fiske och någon skog och vthmarck.

5   Hultorp frelsehemman vnder Norby         ½
     Dhetta hemman hafuer sine enskijlte ägor, och intit går i skiffte.
I    Ett åhrs vthsädhe                                     5 1/3 tunna
K  Annat åhrs vthsädhe                                6 tunnor
L    Engh till höö                                           18 laß
     Till detta ofuanbemälte hemman Hultorp ähr inghen skog eller vthmark
     men fiskewatn ähr till Hultorp i Boornen.

6   Höghby skattehemman                              ½
     Detta hemman går i skiffte medh dhen andhra gårdhen här i
     Högby allena i dhet gierdhe som ähr noterat medh littera N och
     i enghen O pro quota, men sedhan hafuer huart hemman
     sine enskijlte ägor, som ähr medh åttskillighe litteris annoterade.
     Byemåll i gierdhet N och enghen O hafuer dhetta hemman 8 alnar.
M   Ett åhrs vthsädhe                                     3 ½ tunna
N   Annat åhrs vthsädhe                                 4 ½ tunna
O   Engh till höö                                             12 laß
Q   Engh enskijlt till höö                                   5 laß

7   Jbidem skattehemman                                1
     ähr nu frelsehemman vndher Kungz Norby.
     Detta hemman går allena i skiffte medh numero 6 i gierdhet
     N och i enghen O. Sedhan hafuer och detta hemman sine enskijl-
     te äghor, hafuer i ofuanbemälte gierdhe och engh 16 alnar pro quata
     vthi byemål.
P   Ett åhrs vthsädhe                                       6 3/4 tunna
N   Annat åhrs vthsädhe                                  9 tunnor
O   Engh till höö                                              20 laß
     
     Till denne ofuanbemälte Höghby ähr någhen skogh och vthmarck.

(Karttext:)

Skeenwaldz engh
Såndh iordh
Sanck starwaldz engh
Sanck starwaldz eng
Såndiord
Starwaldz eng
Sandh iord
Såndhiord
Såndhiord
Såndh iordh
Såndh iordh
Sandh iordh
Lilla Bergz ägor proxime
Sandh iord
Tompt haghe
Hårdwaldz engh
Såndh iordh
Sandh iord
Såndh iordh
Hårdhwaldz engh
Scala ulnarum
Beteshaghe
Bornen Lacus