Norrby:Försättsblad 1


Denne chartebook har iag
wid till fälle funnit utj kongs
Norrby såsom ett inventarium
liggiandes, men uppå min
anhållan hos Högwälborne
Herr baron och Lanshöfding
Ehrenkrona till
Landtmäterij contoiret
såsom en publiq act
att förwaras, införskaffad
Anno 1734 af C. G. Embring

Nota Bene: Åtskillige chartor woro ??? utskurna
    som finnas på registret, såsom
    Norrby etc. -                    a fol. 1 ad fol 35
   
Item fol: 9, 10, 11, 12 och 13.

Nota Bene: Numern på hemanen ärmäst öfweralt
                   wänd upp och ned uppå, och är sällan
                   eller aldrig att rätta sig effter. Mångefallit
                   är oh af föga wärde att attendera, hwilket alt iag
                   noga försökt oh till posteritetens effterrättelse lembner.
                                                                C. G. Embring
                  

(Sen tröttnade jag...)