Norrby:Titelsida


Geometrisk delineation
            eller
      Jordebook
         öffwer
Norrby gårdh sampt al-
le theß vnderliggiande hemans äghor
    och läghenheeter i Bobärgz
        häradt och Östergiöth-
                 landh.

Then högwälborne herres herr Gustaff Baners donations gotz
aff hennes Konungliga Maijestätt wår aldranådigeste Drottningg geffne
                     till ewärdeligit frälse.

                   Innehållandes
Föreskreffne hemanens äghor och lägenheeter, både till åkrer, engier, siöer
    strömar, qwarner, fiske och fiskeställer, vthjorder, tårp och tårpeställen, och alle theß
        circumstantier. Så att man alt sådant kan medh en hast sigh för ögho-
          nen ställa, och sedan thär aff theß egentelige valour
             ehrkänna och dijudicera.

Denna book afmät af Johan Larßon Groth