Norrby:60

(Rubrik:)      Boberghz häradh        

Notarum Explicatio

A   Segarp hemman                                                  3
B   Vthsädhe i Mellangierdhet                                    9 tunnor
C   Vthsädhe i Södregierdhet                                     3 1/4 tunna
D   Vthsädhe i Norregierdhet                                     4 tunna
E   Engh till höö                                                        9 laß
F   Engh till höö                                                        3 <laß>

1   Frelseheman ibidem vnder Norby                     ½
     Hafuer i byemåll 16 alnar bredh åker
B   Ett åhrs vthsädhe                                               6 tunnor
C   Annat åhrs vthsädhe   }                                     2 7/8  }  tunna
D                                                                            2 5/8
E   Engh till höö                                                       6 laß
F   Engh till höö                                                       3 laß
G   En tomptehage enskijlt                                       4 ½ laß
H   En åker enskijlt widh frelsegårdhen vthsädhe      ½ tunna   
I    En åker vthsädhe                                               1 1/4 tunna
K   En åker vthsadhe                                              11/16 tunna
NB En engheteeg till höö                                         <...>
      Engh widh Håckla littera HE folio 107 i Bobergz häradz-
      boken till höö                                                    6 laß  

2    Frelsehemman vnder Norby jbidem                   ½
      Hafuer i byemåll 8 alnar bredh åker.
      Vthsädhe i littera B                                           3 tunnor
      Vthsadhe i littera C                                           1 1/16 tunna
      Vthsädhe i littera D                                           1 5/16 tunna
      Engh i littera E till höö                                       3 laß
      Engh i littera F till höö                                       1 laß 
L    En tomptehagha till höö                                    1 ½ laß 
      Engh widh Håckla littera HE folio 107 i
      Bobergz häradz boken, till höö                          3 laß   

3    Frelsehemman ibidem                                        ½
      Detta hemman ähr intit vndher Norby.
      Och går eij eller i skiffte medh de andra
      tuenne hemman, vthan hafuer sine
      enskijlte ägor, som här finnes noterade
      med litteris N. En åker vthsädhe                         ½ tunna
O   Vthsädhe       1 tunna       P    Vthsädhe      3/4 tunna
Q   Vthsädhe       5/16 tunna    R    Vthsadhe     3/4 tunna    S    Vthsädhe    3/8 tunna   
T    En tomptehaga till höö                                       2 ½ laß
      Detta hemman hafuer en vthiordh widh Håckla folio 107
      i Bobergz häradz boken, numero 5, och hafuer dher i bye-
      mål 10 alnar bredh åker.
      B   Ett åhrs vthsädhe                                          1 1/8 tunna
      C   Annat åhrs vthsädhe                                     1 7/8 tunna
      D   Eng till höö                                                   1 ½ laß
      Engh widh Håckla littera HE, till höö                   3 laß
      Till ofuanbemälte Hagarp ähr ringa skog, doch vthmarck
      till nödtorftten.

(Karttext:)

Hårdwaldz engh
Hårdwaldz engh
Leeriordh
Här på denna sijdhan tagha Walla ägor widh.
Leeriord
Gierdhes lindh
Leeriord
Gierdes lind