Nya Bergkvara:1-2

(Rubrik:) Nye Berqwara j Kinnewaldz Häredt J Skatelöfz Sochn vthi Smålandh

1.   Nya Barquara
2.   Vthsäde                                                                                            18 tunnor
3.   Vthsäde                                                                                            18 tunnor
4.   Vthsäde till haßle                                                                               5 ¼ tunna
     J alla gerden befins leer jord medh
     sandh beblandat
5.   Engh tillsammans recknis på begge
     sider om åån, fåås när medel-
     måtigh gräßwext ähr                                                                         166 laß
6.   Åålafiske.
7.   Betishagar.
8.   Platzen som Hans Nåd will låta
     bygga sätisgården.
9.   Quarn.
10. Holmar, huilka säges tillförne
      hafwer waret een kongzgård bygdh
      och skulle wara nedsunkin.
11. Engh huilken hafwer een tidh
      waret bergat vthaf brukzfolket
      wid Huseby.
      Godh Lägenheet med bööke ekeskogh
      och annor nödtorftigh skogh
      såsom och med vthmark.
      Ähr och lägenheet att göra
      meer åker.
12. Engh hagar.
13. Vthmark.
 
(Karttext:)

Lacus Salen

Jgla siön
Scala ulnarum