Nya Bergkvara:10-11


(Rubrik till väster:) Hökarydh: Öija sokn Kinnewaldz häredtt
(Rubrik till höger:) Sönneröön Skatelöfz sokn: Torneqwarn och Sundet Torsåås sokn

1. Hökerydh f
relse hemman 1 rentar                                                    1½ lispund smör
2. Vthsäde                                                                                            6 ¼ tunna
    Öörjord medmonga backar
    och stenar bär sällan.
3. Hårdwalz engh till                                                                              40 stackar
4. Betishagar.
    Lägenheet med fiskewaten
    skogh och uthmark
 
5. Sönneröön skatte hemman 1
6. Vthsäde                                                                                            9 ½ tunna
    J åkergerdet ähr alt saniordh
7. Engh till                                                                                             50 laß
    när medelmåtigh gräs-
    wext ähr
    Engan ähr sank och ilack.
8. Uthengar till 2 frelse gårdar j Hunna
9. Måße
10. Betishaghe.
     Eke, böke och annor nodtorf-
     tigh skogh befins, såsom och
     god uthmark sampt fiske-
     watn och goda humblegårdar.
 
11. Tornequarn rentar                                                                           2 tunnor spanne:
12. Vthsäde                                                                                          1 ½ tunna
      Sanjord befins.
13. Engh               30 laß
      när medelmåtigh gräswext
      ähr.
      Lägenheet med skogh och uth-
      mark.
14. Gångande quarn höst och wåår
      Ther hafwer och waret tillför-
      ne uprettat een masungh
      men nu ähr han alt förstörd.
 
15. Sundet skattehemman ½
16. Uthsäde                                                                                          6 ½ tunna
      sanjord.
17. Engh till                                                                                           25 laß
      när gräswext ähr
      Engan ähr skogigh och med monga
      odugligha backar.
18. Humblegård
19. Trägårdh.
20. Betishaghe.
21. Måße.
      Lägenheet med böke, eke och an-
      nor nödtorftigh skogh.
     Godt fiskewatn befins.
 
(Karttext:)

Hökarydh

Sunneröön
Torneqwarn
Lacus Åsen
Lacus Åsen
Sundett
Scala Ulnarum