Nya Bergkvara:14-15


(Rubrik:) Ellanda Öija sokn   Nääs Blädinge sokn Kinnewaldz häredt.

1. Ellanda Cro
no hemman 1 rentar                                                      2 lispund smör
    Vthsäde                                                                                            5 ½ tunna
    Godh suartmylle åker.
    På vth och gerdes engh                                                                      40 stackar
    när medelmåtigh gräswext ähr
    Vthengen ähr belägen wid Tillebroo
    Ähra och tuå låt engar huilka ber-
    gas huart annat åhr till gården
    och heta the Welterkyllerna
    marker
1.   Tre skattegårdar och een frelse-
     gård huilka j bemälte by ähre belägne
     huars ägor ähra jntet arbetade
     vthan cronegårdzens allena
     och ähr både åker och engh note-
     rade med 4.
     Befins och een annor engh till
     bemälte gårdh heter Helfwetit.
     Lägenheet med fiskewatn skog
    och uthmark
4. Bemerker frelsegården
5. Nääs Crono hemman 1 rentar                                                         2 lispund smör
    Vthsäde                                                                                            5 ½ tunna
    j åkergerdet befins skarp sand-
    jord bär sällan.
6. Engh till                                                                                             8 laß
    när gräßwext ähr.
7. Merker 3 skattegårdar.
    Och hafwe alt ägor tillsam-
    mans der dock ähre crono-
    gårdzens åkrar serdeles
    ifrån skilte och ähr note-
    rade medh 8
9. Betishagar.
10. Holmar j siön.
     Godt fiskewatn befins.
     Jngen lägenheet med skog
     och vthmark.
 
(Karttext:)

Scala Ulnarum