Nya Bergkvara:16-17


(Rubrik:) Kinnewaldz häredt   Blädinge sokn

1. Ramsåker Crono hemman ½ rentar                                                 1 ½  lispund smör
2. Sißelebo Crono hemman ½ rentar                                                   1 lispund smör
3. Vthsäde                                                                                            11 ½ tunna
    J åkergerdet ähr san och moiord
4. Engh till                                                                                             40 laß
    när gräswext ähr
    Goda humblegårdar på beg-
    ge hemanen
    Engan ähr skogigh sank och
    med monga backar och stenar
    vthi.
5. Betishagar.
    God lägenheet medh skogh
    och vthmark.
 
6. Longerydh Crono hemman 1/8 rentar                                              ½ lispund smör
7. Uthsäde                                                                                            4 ½ tunna
    J gerdet ähr moiord med monga stenar och röör
8. Engh till                                                                                             12 laß
    när gräswext ähr
    Engan ähr skogig, sank och
    med monga odugligha backar
9. Betishagar.
    Lägenheet med skogh och
    vthmark.
 
10. Högelycke Crono hemman ¼ rentar                                               ½ lispund smör
11. Vthsäde                                                                                           3 ¼ tunna
      Suart mylle äker med mongha
      stenar och röör
12. Engh till                                                                                           10 laß
      när gräswext ähr
      Enghan ähr skogigh, stenigh och
      ilack gräswall, bär sällan.
13. Betishagar
      Jngen synnerligh lägenheet
      med skogh och vthmark.
14. Södre wara chrono 1 rentar                                                           2 lispund smör
15. Vthsäde                                                                                          5 tunnor
      Suart mylle åker med mon-
      ga röör, stenar och backar.
16. Engh till                                                                                           20 laß
      när medelmåtigh gräswext
      ähr.
      Engan ähr mycket ste-
      nigh och sank.
      Quarn befins huilken
      gåår höst och wåår.
      Temmeligh humblegårdh.
      God lägenheet med
      skogh och uthmark.
17. Betishagar
18. Espetuna Chrono hemman rentar                                                  1 lispund smör
19. Vthsäde                                                                                          5 ½ tunna
      Suartmylle åker medh
      monga stenar och röör
20. Engh till                                                                                            26 laß
      när gräswext ähr.
      Skön humblegård befins.
      Jngen lägnheet medh
      skogh och uthmark uthan
      bemälte by ähr trängh på
      alla sijder aff torpar-
      na omkringh liggian-
      des.
 
(Karttext:)

Longerydh
Siszelebo
Ramsåker
Högelyckia
Södre wara
Espetuna