Nya Bergkvara:20-21

(Rubrik:) Ulffwegraf Blädinge sokn.  Wästanhaga Bergunda sokn  Siöbol, Wederslöf socken Kinnewaldz härett

1. Wlfwegraf crono h
emman  ½ rentar                                                1 lispund smör
2. Vthsäde                                                                                            6 tunnor
     Ilak moiord bär sällan
3.   Engh till                                                                                            20 laß
     när medelmåtigh gräs-
     wext ähr
     Engan ähr skogig, stenigh
     och med mongha odugligha
     backar.
4. Betis hagar.
    God humblegård
    Lägenheet med eke
    och annor nödtorftig
    skogh.
5. Wästenhage Skatte hemman 1
6. Vthsäde                                                                                            12tunnor
    Sank muliodh
7. Engh till                                                                                             80 stakar
h. sköna humblegårdar.
8. Betishagar
    Godt fiskewatn doc(?) in-
    gen synnerligh lägenheet
    med skogh och vthmark.
9. Siöboll crono hemman1          1/4.
10. Vthsäde                                                                                          3 tunnor
      Saniord medh monge stenar
      och röör.
11. Engh till                                                                                           20 stackar
      Lägenheet medh skogh och vthmark
      Befins och een liten quarn
      huilken går host och wår.
 
(Karttext:)

Marklanna siö
Mare siö

1 Skada i papperet gör  uppgiften svårläst