Nya Bergkvara:29-30


(Rubrik:) Hijnhylta och Idekulla Almoseryds sokn Kinnewaldz herett

1. Hijnhylta sk
atte 1 rentar penningar                                                  12 öre
2. Vthsäde                                                                                            10 tunnor
    J åkergerdet ähr alt san och moiord
    och bär sällan.
3. Engh till                                                                                             90 stackar
    när medelmåtigh gräswext ähr. Engan
    ähr myckit skogig och sank bär och
    sallan.
4. Bemerker Trolleborgh huilket för mon-
    ga åhr sedan ähr af the danske förstört.
5. Ähr een backe som monga hundrade
    menniskior ligga begrafna huilka
    tå för Trolleborgh blefwe slagna, och
    synes ännu the döde menniskiors been.
    Såsom och finnas pilar uthi ekarna
    inskutna.
6. Betishaga
    Lägenheet med eke, böke och timber-
    skogh, såsom och god vthmark.
    Godt fiskewatn befins.
    Ähr och åålefiske wid gamble Werman(?)
    Rentar              1 lispund smör och få the jntet sättia of-
    tare ähn huar 24 nat och få the sällan
    så mycken the kunna samma lispund aflägga.
    Uthmarken strecker sigh til Carlstorp.
 
7. Idekulla frelse hemman 1 rentar smör                                               6 lispund
8. Vthsäde                                                                                            6 ½ tunna
    Grund mulliord med monga ste-
    nar och röör.
9. Engh till                                                                                             80 stackar när       
    medelmåtigh gräswext ähr, och ähr
    engan skogigh och myckit stenigh.
10. Måße.
11. Quarn
12. Engh holme.
13. Engh haghe.
14. Kempers engh kommer Hans
      Nåde till.
      Bökeskogh såsom quarn och något
      fiskewatn. Dock jngen lägen-
      heet med vthmark.
      Themmeliga humblegårdar.
      Ålefiske befins uth widh Skåre-
      måla och gifz therföre 3 lispund smör
      huilkit hafwer legat öde j monga
      åhr, eij heller ähr nogen finnande
      thet wilia jgen uptaget ty thet
      gör therföre jntet skääll.
 
(Karttext:)

Siö
Möre åå
Möre åå
Scala ulnarum