Nya Bergkvara:3

(Rubrik:) Nya Barquara och Huseby affmätte och calculerade effter den instruction som der vthöffver serdeles giffvin ähr recknandes 14000. quadratæ alnar på huart tunnelandh.

Nya Barquara

A. Vthsäde                                                                                            18 tunnor
B. Vthsäde                                                                                            18 tunnor
C. Vthsäde till haßle                                                                               5 ¼ tunna
J   Alla gerden ähr sank leerjordh
     medh mull beblåndat.
D. Enghar på begge sidor om åån
     fås på them när medelmåtigh
     gräswext ähr till
                                                                                                             166 laß
God lägenheet till att upgöra
mera åker
E. Bemerker then plaßen som skall
blifwa bygdh till sätisgårdh
F. Betishaghar.
G. Ålefiske.
H. Quarnengh.
Godh lägenheet medh eeke böke-
skogh och annor nödtorftig
skogh dok jngen fureskogh
God vthmark befins när hon
blifwer ret vphefdat.                                                                              
4.   Vthmark.
 
I.. Huseby                                                                                              4 gårdar
K.Vthsäde                                                                                             40 ½ tunna
Jbidem – 1. frälse gårdh rentar -                                                           3 lispund smör
kommer till (?) och wälborna fru Mertha
på Wäster by såår                                                                                 7 ½ tunna
Sanck Leer jord medh mull be-
blåndat.
L.Engh till                                                                                              200 laß
när medelmåtigh gräßwext ähr
M. Croneengh kommer hans
Nåde till och fåås på henne                                                                    8 laß
Hafwer och södre och norregärde
på östre sidan om åån engh
till                                                                                                          19 stacker
Hafwer oc Sones gård jbidem
tre stycke engar j Odensiös
gerde till                7 laß
N. Bemerker quarnen, sågen
och hammarsmidian.
O. Maßungnen.
P.  Koolladerna.
Q. Tegelladan.
Lägenheet medh skogh och Vtmark.
 
R. Ibidem cronegårdar - 1
S. Vthsäde                                                                                            14 ½ tunna
T. En liten lycka kommer
    Sone till
V. Engh till                                                                                            40 laß
när medelmåtigh greßwext ähr
W. Engh på wästre sidan om
åån i Näßåkers engh till                                                                          8 laß
X. Betis haghe medh mycken
onögdt skogh vthi.
Lägenheet medh skogh och
vthmark
 
(Karttext:)

Lacus Salen
Jgla siön    

Aff Erich Nilson Aspegreen