Nya Bergkvara:31-32


(Rubrik:) Vrångeboda och Kastensmåhla Almoserijdh sokn Kinnewaldz häradt

1. Wrångeboda f
relse hemman 1 rentar                                                4 lispund smör.
2. Vthsäde                                                                                            8 ½ tunna
    Flack sur muliord med mongha
    stenar och backar, bär sällan.
3. Engh till                                                                                             80 stackar
    när medelmåtigh gräswext ähr.
4. Goda humblegårdar.
5. Betishaghe.
    Engen ähr skogigh och myckit
    sank.
    Bökeskogh befinns, dok jngen
    synnerligh lägenheet med uthmark.
    Hafuer och till bemälte gård legat itt
    ålefiske strax nedan för gården
    och ähr thet genom myckit klander uth-
    grefwit.
(Några korta svårlästa ord mellan raderna)
5.   Quarnar befinnas huilka gåå åhr-
     lighen. Ähr och een vthengh till bemälte gård
     belägen, huilken heter Gra-
     nenäs och fåås pa henne 10 stackar
     när gräswext ähr.
 
7. Kastensmåla frelse hemman 1 rentar                                                4 lispund smör
8. Vthsäde                                                                                            9 ½ tunna
    Suartmylle och moiord med monga stenar
    och röör såsom och flathellar mongetädes
    j åkeren och bär sällan.
9. Engh till                                                                                             86 stackar när     
    gräßwext ähr.
    Engan ähr skogigh och myckit stenigh.
    Temmeligh eke och böke skogh.
    Jntet synnerligit fiskewatn eller uth-
    mark.
    Goda humlegårdar.
    Quarn huilken går höst och wåår.
10. Höölada
11. Een holma till   12 stackar höö             
      och ähr belägen uthi Möre åå.
12. Betishage.
 
(Karttext:) 

Longe siön